Informació addicional dels tractaments

Enllaços d'interès

Identitat: Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre 

Adreça: Pl. Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa

Contacte: Delegat de Protecció de Dades: bustia_idece@gencat.cat

Gestionar la recollida de les dades personals de les persones representants de les entitats que sol·liciten i/o se li atorguen subvencions per part de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.

Conservarem les dades personals durant 1 a 5 anys.

Article 6.1.e) RGPD, missió d’interès públic d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i amb el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o, en el seu cas, amb el consentiment previ de la persona interessada.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Departament d’Empresa i Treball està tractant dades personals que concerneixen a la persona interessada o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, en els casos previstos per la normativa vigent, les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions

Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit per correu postal (Pl. Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa) o un correu electrònic a l’adreça bustia_idece@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament pel responsable del tractament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c. del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a, 08008, Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica.