Registre d'activitats de tractament

Enllaços d'interès

Subvencions

bustia_idece@gencat.cat 

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre

Dades de caràcter identificatiu

Gestionar la recollida de les dades personals de les persones representants de les entitats que sol·liciten i/o se li atorguen subvencions per part de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.

Art. 6.1.e) RGPD
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Beneficiaris

Sol·licitants

Representants legals

No aplica.

Conservarem les vostres dades personals entre 1 i 5 anys.

Les dades no se cedeixen a tercers ni es fan transferències internacionals de dades, tret que sigui obligació legal.

No aplica.

No aplica.

S’aplicaran les mesures determinades pel Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).