Transparència

Transparència

L'Administració ha de donar a compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast. Per això:

L’Administració ha de ser transparent. Ha de ser proactiva i donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

L’Administració s’ha de regir pel principi de bon govern. S’ha d’ajustar a les regles i obligacions sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració, i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l ‘Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat i amb garantia de retiment de comptes.

L’Administració ha de ser accessible. Tota la informació ha de ser comprensible, de fàcil accés, gratuïta i estar a l’abast de les persones amb discapacitat en un format subministrat per mitjans o formats escaients que resultin accessibles i comprensibles.

Atès el Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), en què s’estableix, a l’article 8.1, que la persona en qui recau la Direcció de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és nomenada per la Presidència a proposta del Consell Rector;

Atès l’article 5.1.a) de l’esmentat Decret legislatiu 1/2003, que estableix que la presidència recau en un conseller o consellera de la Generalitat;

Atès l’article 1.2.e) del Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda;

Vist que el Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, en la sessió de 26 de juliol de 2019, ha acordat, per unanimitat, elevar a la Presidència d’aquesta entitat la proposta de nomenar el senyor Albert Salvadó Fernàndez director de l’IDECE;

Vist l’Acord del Govern, de data 6 de setembre de 2011, pel qual es fixen els criteris i procediments de control en relació amb el nomenament i contractació de determinats càrrecs i personal laboral amb funcions directives del sector públic de la Generalitat de Catalunya, en el punt 1.2, lletra a, en què es determina que els criteris i procediments de control, que es fixen en aquest Acord, són d’aplicació als càrrecs executius el nomenament dels quals correspon al Govern de la Generalitat o a les persones titulars dels departaments d’adscripció, d’acord amb la norma legal o reglamentària de creació de l’entitat, ens o empresa o la disposició estatutària corresponent;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

-1 Nomenar el senyor Albert Salvadó Fernàndez director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE).

-2 Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de complement de destinació 30.2 i complement específic amb dedicació especial de 41.403,96 euros anuals.

-3 Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que s’estableix als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció administrativa, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa de les seves pretensions.


Barcelona, 29 de juliol de 2019

Per a més consultes: