Drets de les persones interesades

Enllaços d'interès

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, regulen una sèrie de drets en matèria de protecció de les seves dades de caràcter personal:

Dret d'accés

Aquest dret habilita la persona interessada per sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen de les dades i les comunicacions efectuades o que es prevegin fer.

Normativa aplicable:

 •      – Considerants 63 i 64 i article 15 del Reglament General de Protecció de Dades.
       – Article 13 de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals


Una vegada rebuda la sol·licitud, l’òrgan responsable del tractament disposa d’un mes per atendre-la encara que, en elc as de sol·licituds complexes o atenent al nombre de sol·licituds el termini esmentat es podria prorrogar dos mesos més.

Dret de rectificació

Mitjançant el dret de rectificació, la persona interessada pot corregir aquelles dades personals que resultin inexactes o incompletes.

Normativa aplicable:

 •      – Article 16 del Reglament General de Protecció de Dades.
 •      – Article 14 de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.


Una vegada rebuda la sol·licitud, l’òrgan responsable del tractament ha de donar resposta a la sol·licitud en el termini d’un mes per atendre-la encara que, en el cas de sol·licituds complexes o atenent al nombre de sol·licituds el termini esmentat es podria prorrogar dos mesos més.

Dret de supressió

El dret de supressió implica el dret de la persona interessada a que el responsable del tractament suprimeixi les dades personals que l’afecten sense dilació quan concorri alguna de les circumstàncies que s’indiquen a continuació:

 1.     1. Les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d’una altra manera.
 2.      2. La persona interessada retira el consentiment en què es basa el tractament i aquest no es basa en un altre fonament jurídic.
 3.      3. La persona interessada s’oposa al tractament i no hi prevalen altres motius legítims per al tractament o l’interessat s’oposa al tractament.
 4.      4. Les dades personals s’han tractat il·lícitament.
 5.      5. Les dades personals s’han de suprimir, per complir una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte el responsable del tractament.
 6.      6. Les dades personals s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació esmentats a l’article 8, apartat 1.


Una vegada exercit el dret per part de la persona interessada, es bloquegen les dades personals en qüestió i només es conserven a disposició de les administracions públiques, els jutges i els tribunals per a l’atenció de possibles responsabilitats derivades del tractament durant el termini de prescripció d’aquestes.

Complert aquest termini de bloqueig, s’han de suprimir les dades.

Normativa aplicable:

 •      – Considerants 65 i 66 i article 17 del Reglament General de Protecció de Dades.
 •      – Articles 15, 93 i 94 de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

  •           – Article 15: dret de supressió
  •           – Article 93: dret a l’oblit en cerques d’Internet
  •           – Article 94: dret a l’oblit en serveis de xarxes socials i serveis equivalents.

    

L’òrgan responsable de tractament disposa de dos mesos per donar compliment al dret de cancel·lació des de la recepció de la sol·licitud.

Dret d'oposició

És el dret de la persona a sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. Aquest dret es pot exercir en els casos següents:

 1.      a. La persona interessada impugna l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable verificar-ne l’exactitud.
 2.      b. El tractament és il·lícit i l’interessat s’oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se’n limiti l’ús.
 3.      c. El responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però la persona interessada les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.
 4.      d. La persona interessada s’ha oposat al tractament d’acord amb l’article 21.1 de l’RGPD mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de la persona interessada.

Normativa aplicable:

  •      – Considerants 69 i 70 i article 31 del Reglament General de Protecció de Dades.
  •      – Article 18 de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  •      – Disposició final tercera LOPD (Modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General / modificació de l’artícle 39.3)


Una vegada rebuda la sol·licitud, l’òrgan responsable del tractament ha de donar resposta a la sol·licitud en el termini d’un mes per atendre-la encara que, en el cas de sol·licituds complexes o atenent al nombre de sol·licituds el termini esmentat es podria prorrogar dos mesos més.

Dret de limitació

La persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades si es compleix alguna de les condicions següents:

 1.      a. La persona interessada impugna l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable verificar-ne l’exactitud.
 2.      b. El tractament és il·lícit i l’interessat s’oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se’n limiti l’ús.
 3.      c. El responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.
 4.      d. La persona interessada s’ha oposat al tractament d’acord amb l’article 21.1 de l?RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de la persona interessada.

Normativa aplicable

 •      – Considerant 67 i article 18 del Reglament General de Protecció de Dades
 •      – Article 16 de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals


Una vegada rebuda la sol·licitud, l’òrgan responsable del tractament ha de donar resposta a la sol·licitud en el termini d’un mes per atendre-la encara que, en el cas de sol·licituds complexes o atenent al nombre de sol·licituds el termini esmentat es podria prorrogar dos mesos més.

Com podeu exercir els drets?

Podeu exercir els vostres drets d’accésrectificaciósupressióoposició al tractament i sol·licitud de limitació:

 •      – en suport paper, mitjançant una sol·licitud que heu d’adreçar a:

       Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE)
       Plaça Gerard Vergés, 1
       43500 Tortosa

 •      – en suport electrònic, mitjançant la petició genèrica amb signatura disponible a tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil). Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin dret o quins drets exerciu.