Mapa web Contacte Cercador

Últimes novetats de l'agenda

ÚLTIMA HORA NAVEGACIÓ RIU EBRE

Degut als molt baixos cabals de l'Ebre aigües avall de Xerta (78m3), l'IDECE recomana NO navegar amb les embarcacions a motor per motius de seguretat. (20.07.2019)

CAMINADA IDECE

La caminada popular IDECE 2019 es realitzarà el proper mes de setembre per motius de calendari. Disculpeu les molèsties i resteu atents a les inscripcions.
(30.05.2019 - 30.08.2019)

Lliurament de Premis IDECE

El proper 14 de desembre a les 17:30 a l'edifici de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre es realitzarà acte de lliurament de la setena edició premis IDECE.
DATA : 14 Desembre 2018
HORA: 17:30
LLOC: Plaça Gerard Vergés,1 Tortosa
Es prega confirmació assitència als telèfons 977 495 495 / 977 495 496 (14.12.2018 - 14.11.2018)

09.10.2018. REUNIO AMB AJUNTAMENT DE TORTOSA I CLUB DE REM TORTOSA

Amb motiu de la coordinació per al 3r. Trofeu Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa + XXXIII Regata Descens de l’Ebre
27 i 28 d'octubre
Informació general
DATA: 27 i 28 d’octubre de 2018
LLOC: TORTOSA. Centre de Tecnificació de Rem Olímpic del Club de Rem Tortosa.
ORGANITZA: Club de Rem Tortosa, Club Nàutic Amposta i Federació Catalana de
Rem.
COL·LABOREN: Ajuntament de Tortosa, Ajuntament d’Amposta i l’IDECE
info@clubnauticamposta.org
remtortosa@gmail.com

Aquest any el Descens es durà a terme des de Campredò i fins Amposta Un total de 9km, ja que s'estan fent obres a la zona del club de RemTortosa que impossibiliten realitzar la sortida a la zona habitual
(09.10.2018)

05.10.2018. 23a REUNIÓ PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE

Temes:
• Acció A.2 - Permisos nova rampa de Xerta
o Negociacions amb la CHE, ACA i altres actors implicats.
o Terminis previstos.
• Acció C.2 - Prova pilot de reintroducció de l’esturió
Estat dels tràmits per la portada dels esturions i altres accions a fer.
• Acció D.2. – Monitoratge de la població de peixos
Estat del sistema de seguiment dels peixos. Accions a fer.
• Acció D.4.– Monitoratge funcionament de les rescloses de navegació
Seguiment funcionament càmeres subaquàtiques a la resclosa de Xerta.
• Acció E.1 – E.8 – Comunicació
2. Revisió de la carta Comissió Europea sobre el Mid-Term report. Accions a fer.
3. 2on pagament de la subvenció als socis.
4. Data propera reunió.
5. Visita a les instal·lacions pels esturions.

(05.10.2018)

01.10.2018. Continua el tràmit d'autoritzacions per la CHE tema rampa de Xerta.

Aquest dilluns s'han presentat contestacions a les al.legacions formulades en l'expedient davant la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre el projecte de Rampa de peixos a l'Assut de Xerta (01.10.2018)

28.09.2018. REUNIÓ CONSELL RECTOR DE L'IDECE

ORDRE DEL DIA CONSELL RECTOR 28.09.2018
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 8/06/2017.
2. Presentació del nou Consell Rector.
3. Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’IDECE exercici 2017.
4. Ratificar l’acord del Ple del Consorci CODE del dia 28 de desembre de 2017, de dissolució i liquidació del Consorci per la creació del nou consorci COPATE
5. Ratificar els suports donats a diferents administracions.
6. Proposta de nomenament del càrrec de director.
7. Torn obert de paraules. (28.09.2018)

27.09.2018 REUNIÓ TÉCNICA LIFE MIGRATOEBRE

A les Oficines del Parc natural, s'ha mantingut una reunió técnica per paralr sobre la recuperació dels transmissors al riu, el projecte de reintroducció de la llamprea i els tràmits en ordre a la portada d'esturions de França. (27.09.2018)

20.09.2018. S'obre convocatòria dels Premis IDECE

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de setembre fins al 22 d'octubre de 2018.

Ja s'ha publicat la convocatòria dels premis IDECE 2018.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7710 - 20.9.2018
CVE-DOGC-A-18261055-2018
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE
RESOLUCIÓ VEH/2114/2018, de 14 de setembre, per la qual s'obre convocatòria dels Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre, per a l'any 2018 (ref. BDNS 415514).
L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre ha creat els Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.
D'acord amb l'article 3 del Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, són funcions de l'Institut, entre d'altres, les d'elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, que integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i, alhora, afavoreixin la coordinació de totes les administracions actuants i fomentar la projecció de les comarques esmentades.
En exercici d'aquestes funcions i per tal d'assolir aquests objectius, es considera oportú fomentar l'elaboració de projectes que tinguin una connotació que permeti obtenir un coneixement millor de la realitat i perspectives de les comarques de l'Ebre, mitjançant l'atorgament dels premis IDECE.
Aquests premis s'han creat per reconèixer la creativitat i l'esforç dels alumnes, els treballs dels quals hagin estat elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per esdevenir un projecte coherent i d'interès social en el camp del desenvolupament integral de les Terres de l'Ebre.
Per tots aquests motius, es creu especialment interessant dedicar aquesta nova edició dels Premis IDECE per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.
De conformitat amb les competències que m'atorga el Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre,
Resolc:
Article 1. Convocar la setena edició dels Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.


Podeu consultar el DOGC aquí:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7710/1694517.pdf
(20.09.2018)

19.09.2018. L'IDECE PARTICIPA EN LA JORNADA SOBRE DESPOBLAMENT RURAL

Jornada: Despoblació rural i desenvolupament sostenible en zones menys densament poblades.
Organitzada per la Diputació de Tarragona en el marc de la pertinença a les xarxes europees d’administracions intermèdies Partenalia i Arc Llatí.
El desenvolupament econòmic i sostenible de les zones rurals és un dels eixos de treball de la Diputació de Tarragona. Cal reforçar la connexió entre desenvolupament territorial i polítiques de cohesió i vetllar per tal que el proper pressupost de la UE permeti l’impuls de nous projectes i iniciatives de cooperació territorial cofinançades amb fons europeus.
(19.09.2018)

12,13 D'OCTUBRE DE 2018 XVII FESTA DE L'AIGUARDENT PRAT DE COMTE

L'IDECE col.labora en la present edició. Durant els dies de la "Festa de l'Aiguardent", tot el poble obre les portes per acollir els alambins i les diferents mostres d'entitats, cellers i cooperatives de la Terra Alta. Els pratdecomtins conviden als visitants a entrar a les seves cases que fan la funció d'originals stands firals.

(13.09.2018)

04.09.2018. MOSTREIG DE AMMOCETES DE LAMPREA MARINA (PETROMYZON MARINUS) AL TRAM FINAL DE L'EBRE.

L’IDECE,dintre del projecte LifeMigratoEbre, el DEPARTAMENT DE ZOOLOXÍA, XENÉTICA E ANTROPOLOXÍA FÍSICA de la Facultade de Bioloxía de la Universidade de Santiago de Compostela i la ESTACIÓN DE HIDROBIOLOXÍA “ENCORO DO CON”, han desenvolupat un treball per recuperar la llamprea a l’Ebre.
Abast: El treball consisteix en el mostreig en els hàbitats adequats per al desenvolupament d’ammocetes de lamprea marina (Petromyzonmarinus) en el riu Ebre, estimant la densitat i l'estat metamòrfic dels exemplars. Contempla la prospecció i la localització de les àrees de mostreig i els mostrejos específics de ammocetes.
Metodologia: La captura dels possibles exemplars es realitza mitjançant pesca elèctrica.
L'equip és format per sis persones: cinc doctors i un llicenciat en Biologia, sota la direcció del Director de la EHEC Sr. Fernando Cobo Gradín

Època: Per les particularitats del cicle vital de l'espècie és recomanable que els mostrejos es realitzin en el mes de setembre.
(05.09.2018)

03-09-2018. FEDER 2014-2020

El Govern publica la segona convocatòria d'ajuts del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a projectes impulsats per ens locals
La convocatòria d'ajuts publicada està dotada amb 37 milions d'euros
Els projectes beneficiaris han de tenir com a objectius afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

El Govern, a través del Departament de Presidència, ha publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la segona convocatòria d’ajuts del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 per projectes impulsats per entitats locals que tinguin l’objectiu d’afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7698/1692964.pdf).
Aquesta convocatòria de subvencions del FEDER fa referència als eixos 4 i 6 del programa operatiu d’aquests fons que són els que tenen com a objectiu l’economia sostenible i la protecció del medi ambient. Pretén ser una bona eina per promoure estratègies adients per potenciar el reequilibri i el desenvolupament del territori en àmbits com el medi natural, el patrimoni cultural, amb vinculació turística, així com l’eficiència energètica. En l’eix 4 s’emmarquen projectes de foment de la producció i distribució d’energia derivada de fonts renovables; per augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics; de suport a l’eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l’energia i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en les infraestructures i els serveis públics. Pel que fa a l’eix 6 s’emmarquen projectes de conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural; projectes de promoció de la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural i de protecció i promoció de les àrees naturals, en particular d’interès turístic. De l’import màxim de 37 milions d’euros de la convocatòria, fins a 8,5 milions d’euros es destinaran a l’eix 4 i 28,5 milions seran per l’eix 6.


(03.09.2018)

31.08.2018 Es restringeix la circulació de vehicles pesants a l'N-340 i l'N-240

A partir de diumenge 2 de setembre, els vehicles pesants no poden circular per diversos trams de l’N-340 i l’N-240 al seu pas per les demarcacions de Tarragona, Lleida i Barcelona.

La mesura es fa efectiva després que s’apliquin bonificacions en els trams corresponents de les autopistes AP-7 i AP-2. La resolució que estableix les restriccions es va publicar al DOGC el 3 d’agost passat.

Aquesta mesura permet resoldre una reivindicació històrica als municipis afectats pel pas de les vies en aquests trams.

La restricció s’aplica en aquests trams:
•N-340 des del límit amb la província de Castelló a Alcanar fins al PK 1.122 a l’Hospitalet de l’Infant. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre els recorreguts provinents de Castelló, i la sortida número 38, a l’Hospitalet de l’Infant.
•N-340 des del PK 1.176,4 a Altafulla fins al PK 1.209,5 a Vilafranca del Penedès. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre les sortides número 32, Altafulla, i la número 30, a Vilafranca del Penedès (sud).
•N-240 des del PK 69 a les Borges Blanques fins al PK 36,5 a Montblanc. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-2/E-90, entre les sortides número 7,a les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria.

Les bonificacions acordades
•Desviament de vehicles pesants cap a l’AP-7 entre Peñíscola i l’Hospitalet de l’Infant, i entre Altafulla i Vilafranca del Penedès Sud: la bonificació del peatge per als camions de pas serà del 42,5% i per als que fan desplaçaments locals serà del 50%.
•Bonificació per als vehicles lleugers a l’AP-7 per als moviments interns entre Vilafranca Sud i Alcanar: es bonificarà el 100% de l’import del peatge de l’AP-7 en el desplaçament per als vehicles lleugers que facin el recorregut d’anada i tornada entre dos sortides/entrades entre Vilafranca Sud i Alcanar en període de 24 hores com a màxim.

Pel que fa a l’N-240:
•Bonificacions per a vehicles pesants entre les sortides de l’AP-2 número 7, a les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria: per als camions de pas, del 42,5% i per als que fan desplaçaments locals, del 50%.

Com ja succeeix a altres vies de peatge, aquestes bonificacions es vehicularan mitjançant el sistema de pagament dinàmic (Via-T).
(31.08.2018)

28.08.2018 LIFE MIGRATOEBRE(28.08.2018)

27.08.2018. MOSTREIG DE AMMOCETES – LLAMPREES - EN EL TRAM FINAL DE L'EBRE

En col·laboració amb el DEPARTAMENTO DE ZOOLOXÍA, XENÉTICA E ANTROPOLOXÍA FÍSICA Facultade de Bioloxía Universidade de Santiago de Compostela.

ESTIMACIÓ: Al setembre d'aquest any i, en funció dels resultats que surtin, planificar una translocació de llamprees adultes per a gener-febrer de 2019.

(27.08.2018)

08.08.2018. PUBLICADES DEL BASES DELS PREMIS IDECE.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7681/1691015.pdf

JA PODEU COMENÇAR A ENLLESTIR ELS VOSTRES TREBALLS. ESTEU ATENTS A LA CONVOCATÒRIA DINTRE LES PROPERES SETMANES.

1. Objecte i finalitat
L'objecte dels Premis IDECE és fomentar i impulsar la projecció de les Terres de l'Ebre.
La principal finalitat del premi és estimular la qualitat i el rigor dels projectes que tinguin una connotació que permeti obtenir un millor coneixement de la realitat i les perspectives de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
2. Persones destinatàries
Poden optar als Premis tots/es els/les estudiants que cursin batxillerat o cicles formatius de grau superior als centres d'ensenyament situats als municipis de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, així com aquells/es estudiants que cursin batxillerat o cicles formatius de grau superior a la resta d'Instituts de Catalunya o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que estiguin empadronats/des en algun dels municipis de les Terres de l'Ebre.
3. Sol·licituds
3.1 Les persones participants han de presentar el treball original en paper, en CD o en llapis de memòria USB en què s'hagi enregistrat el treball en format .pdf. En el treball, hi constarà el títol i el pseudònim de l'autor/a, sense firma. Han d'acompanyar el treball d'un sobre tancat, en la part exterior del qual s'hi ha de fer constar el títol del treball i el pseudònim del/de la seu/va autor/a. En l'interior del sobre, s'hi ha d'incloure el formulari normalitzat que es pot descarregar d'Internet a través dels enllaços que especifiqui la resolució de
convocatòria.
3.2 El treball en paper, el CD o el llapis de memòria USB i el sobre que l'acompanya s'han de presentar en les dependències que es determini en la resolució de convocatòria.
3.3 La presentació del treball i el sobre que l'acompanya comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i porta implícita l'autorització a l'òrgan instructor per poder comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.
4. Convocatòria
4.1 Els Premis IDECE es convoquen, amb caràcter general, anualment, mitjançant resolució del/de la president/a de l'IDECE que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
4.2 La resolució de convocatòria preveu els aspectes següents:
a) El termini de presentació dels treballs i el sobre que s'ha d'adjuntar.
b) Els criteris d'avaluació dels treballs presentats.
c) La composició del jurat que avalua els treballs.
d) La dotació econòmica dels Premis i la consignació pressupostària a la qual s'imputen.
5. Característiques dels treballs
Els treballs que opten als Premis han de tractar sobre qualsevol àmbit temàtic (medi natural, història, economia, art i patrimoni, etc.) relacionat amb les comarques de les Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta) i amb el seu desenvolupament.

La previsió de la convocatòria -pendent d'aprovar-se- estableix:
Criteris de valoració

El jurat tindrà en compte els criteris següents a l’hora d’atorgar el premi:

• El caràcter innovador del treball.
• La projecció sobre el territori.
• L’anàlisi de l’entorn.
• La creativitat.
• L’esforç.
• La metodologia amprada.
• Els continguts.

7. Premis als projectes guanyadors

El premi consistirà en una aportació econòmica per als estudiants. L’aportació total serà de 3.700 €. Els premis quedaran distribuïts de la forma següent:

1r. premi dotat amb 1.500 €
2n. premi dotat amb 1.000 €
3r. premi dotat amb 700 €
4t. premi dotat amb 500 €

(08.08.2018)

27.07.2018 DELTACHAMBER MUSIC FESTIVAL

L’IDECE col·labora en la III edició del Festival Internacional de Música de Cambra @DeltaChamberMF. Del 3 a 5 d'agost al Museu de les Terres de l'Ebre a #Amposta
(03.08.2018 - 05.08.2018)

01.08.2018. REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DE L’INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ALT PIRINEU I L’ARAN.

Aprofitant la inauguració de la exposició Life Migratoebre al Centre Piscícola i de Fauna del Pont de Suert, s’ha celebrat la reunió anual entre els dos Instituts de desenvolupament (idece I Idapa) per tal d'intercanviar projectes i iniciatives. Problemàtiques com la mobilitat i els transport públic,
Aquesta reunió s’ha complementat amb una visita al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici on hem estat rebuts per la seva directora, Mercè Aniz i Montes. En aquesta reunió s’han plantejat les solucions que el Parc Nacional ha adoptat per a la bona gestió del parc i la seva possible aplicació als nostres parcs naturals - dels Ports i del Delta de l’Ebre- . Per la seva part s’han interessat sobre els procediments relacionats amb la declaració per la Unesco com a reserva de la Biosfera de les nostres comarques.

(01.08.2018)

31.08.2018 El Govern nomena els representants de la Generalitat al Consell Rector de l’IDECE

El Govern ha nomenat avui els cinc representants de l’Administració de la Generalitat al Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), d’acord amb el Decret de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, que adscriu l’IDECE a aquest Departament.
Així, s’ha designat Lluís Juncà, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, i també les persones titulars de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Francesc Xavier Pallarès, i dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre dels departaments de Territori i Sostenibilitat, Antonio Suárez; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Ferran Grau; i Empresa i Coneixement, Mercè Miralles.

(31.07.2018)

31.08.2018. INAUGURADA LA EXPOSICIÓ LIFE MIGRATOEBRE A AL CENTRE DE FAUNA DEL PONT DE SUERT.

L’Alcalde de Pont de Suert, el Director General de Polítiques de Muntanya i Litoral, els Directors de l’IDAPA i del Centre Piscícola i de Fauna, el President del Consell Comarcal del Pallars Jussà han assistit a la inauguració de la exposició Life Migratoebre.La instal.lació s’ha portat fins all Centre de Fauna del Pont de Suert, a la comarca de l’Alta Ribagorça. Actualment, el centre es dedica al manteniment en captivitat d’exemplars de les següents espècies: visó europeu (Mustela lutreola), llúdriga euroasiàtica (Lutra lutra) i tritó del Montseny (Calotriton arnoldi). Entre els seus objectius hi ha la informació, la divulgació i la sensibilització de la població en general sobre la importància i la conservació dels ecosistemes fluvials i la seva biodiversitat, així com l'augment del coneixement i el suport de la ciutadania i les institucions envers la conservació del visó europeu, la llúdriga, la truita comuna i el cranc de riu, com a espècies emblemàtiques dels nostres rius, així com la reproducció en captivitat de la truita comuna mediterrània i la substitució gradual de la truita comuna atlàntica per la mediterrània per a les repoblacions. (31.07.2018)

30.07.2018. L’IDECE, AMB LA PIRAGUADA DE LA URV.

El campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili organitza per al dissabte 6 d’octubre la IV PIRAGUADA DEL CAMPUS TERRES DE L’EBRE, que s’ha previst vagi de Miravet fins a Benifallet.
L’IDECE, com cada edició, col·labora a l’esdeveniment donant el suport logístic a la navegació, cedint les barques de suport i el servei de vigilància i ajuda a la navegació.
(30.07.2018)

30.07.2018. L’IDECE, DINTRE DEL PROGRAMA LIFE, DOTA DE NOUS EQUIPS AL PROJECTE.

Condicions de manteniment d’esturions per sensibilització a l’IRTA-Sant Carles de la Ràpita:
A França ja tenen reservats en ferm, a punt per a ser transportats cap a Catalunya, 4 o 5 esturions de la cohort del 2007 (tenen, doncs, uns 11 anys), prereproductors, tots mascles, que fan entre 1,20 i 1,30 m, i de 10 a 13 kg, cadascun. MIGADO i DRÉAL-Nouvelle Aquitaine demanen que al Centre de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita es mantinguin en un dipòsit circular o cilíndric i amb una altura mínima superior als 2 metres, amb l’objectiu que els peixos puguin nedar a tota la columna d’aigua. La proposta de Direcció de l’IRTA a la Ràpita consisteix en un nou dipòsit de 62 m3, 2.25 m d’altura x 6.1 m de diàmetre. Inclourà un filtre de tambor, un de biològic, desinfecció per llum ultraviolada, una unitat de refrigeració de l’aigua, una capa d’enfosquiment i un RAS, un sistema control de la temperatura de l'aigua, oxigen dissolt, salinitat i cabal, incloent un sistema d’alarma i d’enregistrament automàtic d’aquestes dades.

Es tracta d’un acord per a la sensibilització del públic en general en relació a la necessitat de recuperació de l’esturió, no per a la reproducció en captivitat d’aquesta espècie. (30.07.2018)

26.07.2018. ENLLESTIDA LA DOCUMENTACIÓ DEL MID-TERM REPORT DEL LIFE MIGRATOEBRE

S'ha enllestit la documentació corresponent al Mid-Term Report que fa referència al periode 22/12/16 fins a 31/03/18. (26.07.2018)

Últimes novetats del gabinet de prensa

Nomenament del nou director dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat

Nomenament del nou director dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre, senyor Antoni Suárez i Franquet. (16.02.2016)

Les noves deixalleries de Xerta i Alfara de Carles beneficiaran més de 1.700 habitants de la comarca

Les instal·lacions han tingut un cost de més de 283.000€ i han estat subvencionades en un 80% pel PUOSC (13.02.2015)

Territori i Sostenibilitat aprova el traçat del desdoblament de la C-12 a Tortosa

El projecte, que permet millorar la funcionalitat i servei de la variant de Tortosa, comporta una inversió estimada en 106,5 MEUR

L’actuació abasta 6,5 km i inclou diversos tipus d’intervenció segons el tram
(11.02.2015)
juliol 2020
Di Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


Passejant per les Terres de l'Ebre

L'Ebre es passeja

 

Destaquem