Mapa web Contacte Cercador

Agenda IDECE

ÚLTIMA HORA NAVEGACIÓ RIU EBRE

Degut als molt baixos cabals de l'Ebre aigües avall de Xerta (78m3), l'IDECE recomana NO navegar amb les embarcacions a motor per motius de seguretat. (20.07.2019)

CAMINADA IDECE

La caminada popular IDECE 2019 es realitzarà el proper mes de setembre per motius de calendari. Disculpeu les molèsties i resteu atents a les inscripcions.
(30.05.2019 - 30.08.2019)

Lliurament de Premis IDECE

El proper 14 de desembre a les 17:30 a l'edifici de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre es realitzarà acte de lliurament de la setena edició premis IDECE.
DATA : 14 Desembre 2018
HORA: 17:30
LLOC: Plaça Gerard Vergés,1 Tortosa
Es prega confirmació assitència als telèfons 977 495 495 / 977 495 496 (14.12.2018 - 14.11.2018)

09.10.2018. REUNIO AMB AJUNTAMENT DE TORTOSA I CLUB DE REM TORTOSA

Amb motiu de la coordinació per al 3r. Trofeu Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa + XXXIII Regata Descens de l’Ebre
27 i 28 d'octubre
Informació general
DATA: 27 i 28 d’octubre de 2018
LLOC: TORTOSA. Centre de Tecnificació de Rem Olímpic del Club de Rem Tortosa.
ORGANITZA: Club de Rem Tortosa, Club Nàutic Amposta i Federació Catalana de
Rem.
COL·LABOREN: Ajuntament de Tortosa, Ajuntament d’Amposta i l’IDECE
info@clubnauticamposta.org
remtortosa@gmail.com

Aquest any el Descens es durà a terme des de Campredò i fins Amposta Un total de 9km, ja que s'estan fent obres a la zona del club de RemTortosa que impossibiliten realitzar la sortida a la zona habitual
(09.10.2018)

05.10.2018. 23a REUNIÓ PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE

Temes:
• Acció A.2 - Permisos nova rampa de Xerta
o Negociacions amb la CHE, ACA i altres actors implicats.
o Terminis previstos.
• Acció C.2 - Prova pilot de reintroducció de l’esturió
Estat dels tràmits per la portada dels esturions i altres accions a fer.
• Acció D.2. – Monitoratge de la població de peixos
Estat del sistema de seguiment dels peixos. Accions a fer.
• Acció D.4.– Monitoratge funcionament de les rescloses de navegació
Seguiment funcionament càmeres subaquàtiques a la resclosa de Xerta.
• Acció E.1 – E.8 – Comunicació
2. Revisió de la carta Comissió Europea sobre el Mid-Term report. Accions a fer.
3. 2on pagament de la subvenció als socis.
4. Data propera reunió.
5. Visita a les instal·lacions pels esturions.

(05.10.2018)

01.10.2018. Continua el tràmit d'autoritzacions per la CHE tema rampa de Xerta.

Aquest dilluns s'han presentat contestacions a les al.legacions formulades en l'expedient davant la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre el projecte de Rampa de peixos a l'Assut de Xerta (01.10.2018)

28.09.2018. REUNIÓ CONSELL RECTOR DE L'IDECE

ORDRE DEL DIA CONSELL RECTOR 28.09.2018
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 8/06/2017.
2. Presentació del nou Consell Rector.
3. Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’IDECE exercici 2017.
4. Ratificar l’acord del Ple del Consorci CODE del dia 28 de desembre de 2017, de dissolució i liquidació del Consorci per la creació del nou consorci COPATE
5. Ratificar els suports donats a diferents administracions.
6. Proposta de nomenament del càrrec de director.
7. Torn obert de paraules. (28.09.2018)

27.09.2018 REUNIÓ TÉCNICA LIFE MIGRATOEBRE

A les Oficines del Parc natural, s'ha mantingut una reunió técnica per paralr sobre la recuperació dels transmissors al riu, el projecte de reintroducció de la llamprea i els tràmits en ordre a la portada d'esturions de França. (27.09.2018)

20.09.2018. S'obre convocatòria dels Premis IDECE

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de setembre fins al 22 d'octubre de 2018.

Ja s'ha publicat la convocatòria dels premis IDECE 2018.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7710 - 20.9.2018
CVE-DOGC-A-18261055-2018
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE
RESOLUCIÓ VEH/2114/2018, de 14 de setembre, per la qual s'obre convocatòria dels Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre, per a l'any 2018 (ref. BDNS 415514).
L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre ha creat els Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.
D'acord amb l'article 3 del Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, són funcions de l'Institut, entre d'altres, les d'elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, que integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i, alhora, afavoreixin la coordinació de totes les administracions actuants i fomentar la projecció de les comarques esmentades.
En exercici d'aquestes funcions i per tal d'assolir aquests objectius, es considera oportú fomentar l'elaboració de projectes que tinguin una connotació que permeti obtenir un coneixement millor de la realitat i perspectives de les comarques de l'Ebre, mitjançant l'atorgament dels premis IDECE.
Aquests premis s'han creat per reconèixer la creativitat i l'esforç dels alumnes, els treballs dels quals hagin estat elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per esdevenir un projecte coherent i d'interès social en el camp del desenvolupament integral de les Terres de l'Ebre.
Per tots aquests motius, es creu especialment interessant dedicar aquesta nova edició dels Premis IDECE per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.
De conformitat amb les competències que m'atorga el Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre,
Resolc:
Article 1. Convocar la setena edició dels Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.


Podeu consultar el DOGC aquí:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7710/1694517.pdf
(20.09.2018)

19.09.2018. L'IDECE PARTICIPA EN LA JORNADA SOBRE DESPOBLAMENT RURAL

Jornada: Despoblació rural i desenvolupament sostenible en zones menys densament poblades.
Organitzada per la Diputació de Tarragona en el marc de la pertinença a les xarxes europees d’administracions intermèdies Partenalia i Arc Llatí.
El desenvolupament econòmic i sostenible de les zones rurals és un dels eixos de treball de la Diputació de Tarragona. Cal reforçar la connexió entre desenvolupament territorial i polítiques de cohesió i vetllar per tal que el proper pressupost de la UE permeti l’impuls de nous projectes i iniciatives de cooperació territorial cofinançades amb fons europeus.
(19.09.2018)

12,13 D'OCTUBRE DE 2018 XVII FESTA DE L'AIGUARDENT PRAT DE COMTE

L'IDECE col.labora en la present edició. Durant els dies de la "Festa de l'Aiguardent", tot el poble obre les portes per acollir els alambins i les diferents mostres d'entitats, cellers i cooperatives de la Terra Alta. Els pratdecomtins conviden als visitants a entrar a les seves cases que fan la funció d'originals stands firals.

(13.09.2018)

04.09.2018. MOSTREIG DE AMMOCETES DE LAMPREA MARINA (PETROMYZON MARINUS) AL TRAM FINAL DE L'EBRE.

L’IDECE,dintre del projecte LifeMigratoEbre, el DEPARTAMENT DE ZOOLOXÍA, XENÉTICA E ANTROPOLOXÍA FÍSICA de la Facultade de Bioloxía de la Universidade de Santiago de Compostela i la ESTACIÓN DE HIDROBIOLOXÍA “ENCORO DO CON”, han desenvolupat un treball per recuperar la llamprea a l’Ebre.
Abast: El treball consisteix en el mostreig en els hàbitats adequats per al desenvolupament d’ammocetes de lamprea marina (Petromyzonmarinus) en el riu Ebre, estimant la densitat i l'estat metamòrfic dels exemplars. Contempla la prospecció i la localització de les àrees de mostreig i els mostrejos específics de ammocetes.
Metodologia: La captura dels possibles exemplars es realitza mitjançant pesca elèctrica.
L'equip és format per sis persones: cinc doctors i un llicenciat en Biologia, sota la direcció del Director de la EHEC Sr. Fernando Cobo Gradín

Època: Per les particularitats del cicle vital de l'espècie és recomanable que els mostrejos es realitzin en el mes de setembre.
(05.09.2018)

03-09-2018. FEDER 2014-2020

El Govern publica la segona convocatòria d'ajuts del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a projectes impulsats per ens locals
La convocatòria d'ajuts publicada està dotada amb 37 milions d'euros
Els projectes beneficiaris han de tenir com a objectius afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

El Govern, a través del Departament de Presidència, ha publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la segona convocatòria d’ajuts del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 per projectes impulsats per entitats locals que tinguin l’objectiu d’afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7698/1692964.pdf).
Aquesta convocatòria de subvencions del FEDER fa referència als eixos 4 i 6 del programa operatiu d’aquests fons que són els que tenen com a objectiu l’economia sostenible i la protecció del medi ambient. Pretén ser una bona eina per promoure estratègies adients per potenciar el reequilibri i el desenvolupament del territori en àmbits com el medi natural, el patrimoni cultural, amb vinculació turística, així com l’eficiència energètica. En l’eix 4 s’emmarquen projectes de foment de la producció i distribució d’energia derivada de fonts renovables; per augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics; de suport a l’eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l’energia i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en les infraestructures i els serveis públics. Pel que fa a l’eix 6 s’emmarquen projectes de conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural; projectes de promoció de la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural i de protecció i promoció de les àrees naturals, en particular d’interès turístic. De l’import màxim de 37 milions d’euros de la convocatòria, fins a 8,5 milions d’euros es destinaran a l’eix 4 i 28,5 milions seran per l’eix 6.


(03.09.2018)

31.08.2018 Es restringeix la circulació de vehicles pesants a l'N-340 i l'N-240

A partir de diumenge 2 de setembre, els vehicles pesants no poden circular per diversos trams de l’N-340 i l’N-240 al seu pas per les demarcacions de Tarragona, Lleida i Barcelona.

La mesura es fa efectiva després que s’apliquin bonificacions en els trams corresponents de les autopistes AP-7 i AP-2. La resolució que estableix les restriccions es va publicar al DOGC el 3 d’agost passat.

Aquesta mesura permet resoldre una reivindicació històrica als municipis afectats pel pas de les vies en aquests trams.

La restricció s’aplica en aquests trams:
•N-340 des del límit amb la província de Castelló a Alcanar fins al PK 1.122 a l’Hospitalet de l’Infant. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre els recorreguts provinents de Castelló, i la sortida número 38, a l’Hospitalet de l’Infant.
•N-340 des del PK 1.176,4 a Altafulla fins al PK 1.209,5 a Vilafranca del Penedès. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre les sortides número 32, Altafulla, i la número 30, a Vilafranca del Penedès (sud).
•N-240 des del PK 69 a les Borges Blanques fins al PK 36,5 a Montblanc. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-2/E-90, entre les sortides número 7,a les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria.

Les bonificacions acordades
•Desviament de vehicles pesants cap a l’AP-7 entre Peñíscola i l’Hospitalet de l’Infant, i entre Altafulla i Vilafranca del Penedès Sud: la bonificació del peatge per als camions de pas serà del 42,5% i per als que fan desplaçaments locals serà del 50%.
•Bonificació per als vehicles lleugers a l’AP-7 per als moviments interns entre Vilafranca Sud i Alcanar: es bonificarà el 100% de l’import del peatge de l’AP-7 en el desplaçament per als vehicles lleugers que facin el recorregut d’anada i tornada entre dos sortides/entrades entre Vilafranca Sud i Alcanar en període de 24 hores com a màxim.

Pel que fa a l’N-240:
•Bonificacions per a vehicles pesants entre les sortides de l’AP-2 número 7, a les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria: per als camions de pas, del 42,5% i per als que fan desplaçaments locals, del 50%.

Com ja succeeix a altres vies de peatge, aquestes bonificacions es vehicularan mitjançant el sistema de pagament dinàmic (Via-T).
(31.08.2018)

28.08.2018 LIFE MIGRATOEBRE(28.08.2018)

27.08.2018. MOSTREIG DE AMMOCETES – LLAMPREES - EN EL TRAM FINAL DE L'EBRE

En col·laboració amb el DEPARTAMENTO DE ZOOLOXÍA, XENÉTICA E ANTROPOLOXÍA FÍSICA Facultade de Bioloxía Universidade de Santiago de Compostela.

ESTIMACIÓ: Al setembre d'aquest any i, en funció dels resultats que surtin, planificar una translocació de llamprees adultes per a gener-febrer de 2019.

(27.08.2018)

08.08.2018. PUBLICADES DEL BASES DELS PREMIS IDECE.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7681/1691015.pdf

JA PODEU COMENÇAR A ENLLESTIR ELS VOSTRES TREBALLS. ESTEU ATENTS A LA CONVOCATÒRIA DINTRE LES PROPERES SETMANES.

1. Objecte i finalitat
L'objecte dels Premis IDECE és fomentar i impulsar la projecció de les Terres de l'Ebre.
La principal finalitat del premi és estimular la qualitat i el rigor dels projectes que tinguin una connotació que permeti obtenir un millor coneixement de la realitat i les perspectives de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
2. Persones destinatàries
Poden optar als Premis tots/es els/les estudiants que cursin batxillerat o cicles formatius de grau superior als centres d'ensenyament situats als municipis de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, així com aquells/es estudiants que cursin batxillerat o cicles formatius de grau superior a la resta d'Instituts de Catalunya o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que estiguin empadronats/des en algun dels municipis de les Terres de l'Ebre.
3. Sol·licituds
3.1 Les persones participants han de presentar el treball original en paper, en CD o en llapis de memòria USB en què s'hagi enregistrat el treball en format .pdf. En el treball, hi constarà el títol i el pseudònim de l'autor/a, sense firma. Han d'acompanyar el treball d'un sobre tancat, en la part exterior del qual s'hi ha de fer constar el títol del treball i el pseudònim del/de la seu/va autor/a. En l'interior del sobre, s'hi ha d'incloure el formulari normalitzat que es pot descarregar d'Internet a través dels enllaços que especifiqui la resolució de
convocatòria.
3.2 El treball en paper, el CD o el llapis de memòria USB i el sobre que l'acompanya s'han de presentar en les dependències que es determini en la resolució de convocatòria.
3.3 La presentació del treball i el sobre que l'acompanya comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i porta implícita l'autorització a l'òrgan instructor per poder comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.
4. Convocatòria
4.1 Els Premis IDECE es convoquen, amb caràcter general, anualment, mitjançant resolució del/de la president/a de l'IDECE que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
4.2 La resolució de convocatòria preveu els aspectes següents:
a) El termini de presentació dels treballs i el sobre que s'ha d'adjuntar.
b) Els criteris d'avaluació dels treballs presentats.
c) La composició del jurat que avalua els treballs.
d) La dotació econòmica dels Premis i la consignació pressupostària a la qual s'imputen.
5. Característiques dels treballs
Els treballs que opten als Premis han de tractar sobre qualsevol àmbit temàtic (medi natural, història, economia, art i patrimoni, etc.) relacionat amb les comarques de les Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta) i amb el seu desenvolupament.

La previsió de la convocatòria -pendent d'aprovar-se- estableix:
Criteris de valoració

El jurat tindrà en compte els criteris següents a l’hora d’atorgar el premi:

• El caràcter innovador del treball.
• La projecció sobre el territori.
• L’anàlisi de l’entorn.
• La creativitat.
• L’esforç.
• La metodologia amprada.
• Els continguts.

7. Premis als projectes guanyadors

El premi consistirà en una aportació econòmica per als estudiants. L’aportació total serà de 3.700 €. Els premis quedaran distribuïts de la forma següent:

1r. premi dotat amb 1.500 €
2n. premi dotat amb 1.000 €
3r. premi dotat amb 700 €
4t. premi dotat amb 500 €

(08.08.2018)

27.07.2018 DELTACHAMBER MUSIC FESTIVAL

L’IDECE col·labora en la III edició del Festival Internacional de Música de Cambra @DeltaChamberMF. Del 3 a 5 d'agost al Museu de les Terres de l'Ebre a #Amposta
(03.08.2018 - 05.08.2018)

01.08.2018. REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DE L’INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ALT PIRINEU I L’ARAN.

Aprofitant la inauguració de la exposició Life Migratoebre al Centre Piscícola i de Fauna del Pont de Suert, s’ha celebrat la reunió anual entre els dos Instituts de desenvolupament (idece I Idapa) per tal d'intercanviar projectes i iniciatives. Problemàtiques com la mobilitat i els transport públic,
Aquesta reunió s’ha complementat amb una visita al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici on hem estat rebuts per la seva directora, Mercè Aniz i Montes. En aquesta reunió s’han plantejat les solucions que el Parc Nacional ha adoptat per a la bona gestió del parc i la seva possible aplicació als nostres parcs naturals - dels Ports i del Delta de l’Ebre- . Per la seva part s’han interessat sobre els procediments relacionats amb la declaració per la Unesco com a reserva de la Biosfera de les nostres comarques.

(01.08.2018)

31.08.2018 El Govern nomena els representants de la Generalitat al Consell Rector de l’IDECE

El Govern ha nomenat avui els cinc representants de l’Administració de la Generalitat al Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), d’acord amb el Decret de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, que adscriu l’IDECE a aquest Departament.
Així, s’ha designat Lluís Juncà, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, i també les persones titulars de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Francesc Xavier Pallarès, i dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre dels departaments de Territori i Sostenibilitat, Antonio Suárez; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Ferran Grau; i Empresa i Coneixement, Mercè Miralles.

(31.07.2018)

31.08.2018. INAUGURADA LA EXPOSICIÓ LIFE MIGRATOEBRE A AL CENTRE DE FAUNA DEL PONT DE SUERT.

L’Alcalde de Pont de Suert, el Director General de Polítiques de Muntanya i Litoral, els Directors de l’IDAPA i del Centre Piscícola i de Fauna, el President del Consell Comarcal del Pallars Jussà han assistit a la inauguració de la exposició Life Migratoebre.La instal.lació s’ha portat fins all Centre de Fauna del Pont de Suert, a la comarca de l’Alta Ribagorça. Actualment, el centre es dedica al manteniment en captivitat d’exemplars de les següents espècies: visó europeu (Mustela lutreola), llúdriga euroasiàtica (Lutra lutra) i tritó del Montseny (Calotriton arnoldi). Entre els seus objectius hi ha la informació, la divulgació i la sensibilització de la població en general sobre la importància i la conservació dels ecosistemes fluvials i la seva biodiversitat, així com l'augment del coneixement i el suport de la ciutadania i les institucions envers la conservació del visó europeu, la llúdriga, la truita comuna i el cranc de riu, com a espècies emblemàtiques dels nostres rius, així com la reproducció en captivitat de la truita comuna mediterrània i la substitució gradual de la truita comuna atlàntica per la mediterrània per a les repoblacions. (31.07.2018)

30.07.2018. L’IDECE, AMB LA PIRAGUADA DE LA URV.

El campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili organitza per al dissabte 6 d’octubre la IV PIRAGUADA DEL CAMPUS TERRES DE L’EBRE, que s’ha previst vagi de Miravet fins a Benifallet.
L’IDECE, com cada edició, col·labora a l’esdeveniment donant el suport logístic a la navegació, cedint les barques de suport i el servei de vigilància i ajuda a la navegació.
(30.07.2018)

30.07.2018. L’IDECE, DINTRE DEL PROGRAMA LIFE, DOTA DE NOUS EQUIPS AL PROJECTE.

Condicions de manteniment d’esturions per sensibilització a l’IRTA-Sant Carles de la Ràpita:
A França ja tenen reservats en ferm, a punt per a ser transportats cap a Catalunya, 4 o 5 esturions de la cohort del 2007 (tenen, doncs, uns 11 anys), prereproductors, tots mascles, que fan entre 1,20 i 1,30 m, i de 10 a 13 kg, cadascun. MIGADO i DRÉAL-Nouvelle Aquitaine demanen que al Centre de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita es mantinguin en un dipòsit circular o cilíndric i amb una altura mínima superior als 2 metres, amb l’objectiu que els peixos puguin nedar a tota la columna d’aigua. La proposta de Direcció de l’IRTA a la Ràpita consisteix en un nou dipòsit de 62 m3, 2.25 m d’altura x 6.1 m de diàmetre. Inclourà un filtre de tambor, un de biològic, desinfecció per llum ultraviolada, una unitat de refrigeració de l’aigua, una capa d’enfosquiment i un RAS, un sistema control de la temperatura de l'aigua, oxigen dissolt, salinitat i cabal, incloent un sistema d’alarma i d’enregistrament automàtic d’aquestes dades.

Es tracta d’un acord per a la sensibilització del públic en general en relació a la necessitat de recuperació de l’esturió, no per a la reproducció en captivitat d’aquesta espècie. (30.07.2018)

26.07.2018. ENLLESTIDA LA DOCUMENTACIÓ DEL MID-TERM REPORT DEL LIFE MIGRATOEBRE

S'ha enllestit la documentació corresponent al Mid-Term Report que fa referència al periode 22/12/16 fins a 31/03/18. (26.07.2018)

24.07.2018. REUNIÓ DEL CONSELL DE MARCA DE LES TERRES DE L'EBRE.

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell de la Marca Terres de l’Ebre del dia 9 de novembre de 2017.
2. Donar compte del canvi de representant del Consell Comarcal del Baix Ebre.
3. Donar compte del canvi de representant del Consell Comarcal del Montsià.
4. Informe de presidència.
5. Informe de direcció.
6. Donar compte la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases específiques del procediment de concessió del XXVII Premi Jordi Cartanyà, any 2018.
7. Donar compte la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases específiques del procediment de concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2018.
8. Donar compte la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases específiques del procediment de concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió del productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2018.
9. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per la promoció conjunta i coordinada d’una campanya de publicitat per a l’any 2018.
10. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a l’Estació Nàutica Sant Carles de la Ràpita per la dinamització i promoció de l’Estació Nàutica per a l’any 2018.
11. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament Sant Carles de la Ràpita per la promoció de turisme de creuers i xàrter a les Terres de l’Ebre a través del port de Sant Carles de la Ràpita per a l’any 2018.
12. Donar compte de les actuacions dutes a terme des de la darrera sessió del Consell de la Marca Terres de l’Ebre.
13. Precs i preguntes.
(24.07.2018)

31.07.2018. INAUGURACIÓ DE LA EXPOSICIÓ “MIGRATOEBRE, PER UN RIU PLE DE VIDA” AL PONT DE SUERT.

Aquesta exposició, iniciativa del Life Migratoebre coordinat per l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), l’hem volgut apropar al Pirineu en tant que amb l’IDAPA (Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran) hem estat col·laboradors molt propers. Servirà per donar a conèixer el nostre riu i la problemàtica que ens afecta, als veíns i visitants d'aquestes comarques del nord del país. La inauguració tindrà lloc el proper dimarts dia 31 de juliol, a les 18:30h, al Centre de Piscícola i de Fauna de Pont de Suert.

(24.07.2018)

21-07-2018. 7A BAIXADA DE RENAIXEMENT

Exit en la 7a edició de la Baixada del Renaixement de Tortosa, organitzada pel CN Tortosa. (21.07.2018)

20.07.2018 ENTRADA EN FUNCIONAMENT DEL NOU PANTALÀ FLOTANT MODULAR.

L’IDECE ha possat en servei un nou pantalà flotant modular, que tindrà caràcter multidisciplinar i per a dferents localitzacions per millorar els serveis als esdeveniments esportius que s’organitzen a l’Ebre.
Es tracta d’un pantalà modular, no fixe i transportable, de 6x3 metres, format per 36 mòduls amb protecció als raig UVA per tal donar servei a activitats que es puguin portar a terme al riu Ebre,
Tant el mòduls com els seus components d’unió estan construïts en polietilè d’alta densitat, amb una extraordinària resistència a l’impacte, inclemències del temps, als raig UVA i indeformables. Els mòduls tenen una mida de 100x50x40, es pot muntar qualsevol configuració i amb possibilitat d’ampliació, amb escala de 5 graons.
La primera prova la tindrem aquest dissabte amb motiu de la 7a Baixada del renaixement, competició de natació entre Xerta i Tortosa.
(20.07.2018)

20-07-2018 PRESENTACIO A TORTOSA LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA FEDER

La consellera de la presidència, Elsa Artadi, ha presentat aquest matí als Serveis Territorials del Departament de Presidència a Tortosa la propera convocatòria del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a representants municipals de les Terres de l’Ebre. La consellera, que ha estat acompanyada del Secretari general d’administracions locals i Relacions amb l’Aran, Miquel Àngel Escobar, ha explicat que més enllà la presentació de la convocatòria la intenció de la visita també és explicar la orientació del departament en aquesta nova legislatura “on hem incorporat la relació amb les administracions locals des de Presidència per poder donar més transversalitat i poder treballar amb col·laboració amb els ajuntaments i els consells comarcals pel bé de la cohesió territorial i la riquesa que tenim al nostre país”.

Artadi ha recordat que el termini per presentar els projectes acaba el cinc de desembre i ha posat el departament a disposició dels ajuntaments “per oferir tot el seu suport” alhora que ha subratllat el “compromís de tot l'equip per poder treballar en aquells projectes més ambicioses i que requereixen musculatura econòmica i administrativa”.
(20.07.2018)

18.07.2018 PROTECCIÓ OLIVERES MIL.LENÀRIES

(18.07.2018)

17.07.2018. Presentació de la VIA BLAVA 2018

AJUNTAMENT DE TORTOSA. Presentem una nova edició de la 'Via Blava de l'Arròs al Vi' que es farà dissabte 21 de juliol. Hi participaran una vintena d'embarcacions que sortiran de #Riumar a #Deltebre amb prop de 100 persones que podran gaudir de la Festa del #Renaixement18 de #Tortosa Ajuntament de Deltebre.

Per part de l’IDECE es procedirà a un acompanyament de les embarcacions des d’Amposta fins a Tortosa, ajuda a l’amarrament de les barques a l’embarcador de la plaça del Mercat de Tortosa, un abaorlament de les de més calat a la part de Ferreries i una coordinació amb la prova de natació Baixada del Renaixement organitzada pel Club Natació Tortosa.
(17.07.2018)

13.07.2018. PREPARATIUS A L'EMBARCADOR DE L'ANTIC CLUB DE REM

Aquest matí s'han mantingut reunions amb els responsables del CN RIUMAR organitzadors de la Via Blava dsel proper dia 21 de juliol, per preveure l'arribada de les embarcacions i evitar els problemes que els sediments provinents dels alts cabals del riu d'aquestes darreres setmanes. Tanmateix, s'ha cercat la millor ubicació de l'arribada dels nedadors participants en la Baixada de Renaixement del mateix dia 21 de juliol. (13.07.2018)

13.07.2018. INICI OBRES EMBARCADOR DE TORTOSA


Ports Generalitat
‏ @portsgencat
42 minHace 42 minutos

Inici de les obres de l’embarcador de Tortosa per impulsar la pràctica dels esports nàutics, el turisme i la integració amb la ciutat, amb una inversió de més de 100.000 €.
(13.07.2018)

12.07.2018. Sessió de la Comissió d'urbanisme

Sota la presidència de la nova Directora General d’Urbanisme, Elisabet Cirici.
ORDRE DEL DIA.
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau.
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
2. L'Ametlla de Mar.
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental sobre el Pla especial urbanístic càmping Eco-fundació Plater,
PLANEJAMENT
3. L'Ametlla de Mar
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, Ribes Altes 2a fase, àmbit sector E
4. Roquetes
Modificació del pla general d'ordenació urbana referent al carrer Lleida,
5. Tortosa
Modificació del POUM, admissió nou ús a la clau 10
6. Freginals
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, número 1/2017, relativa a la cessió de terrenys pel vial públic i incorporació a la trama urbana,
7. Freginals
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, número 2/2017, carrer Nou, carrer Pla de Corany i nou carrer,
8. La Torre de l'Espanyol
Modificació puntual de les Normes de planejament urbanístic municipis de les Terres de l'Ebre referent a la qualificació del sòl urbà,
9. Batea
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, sobre la regulació de l'ús de magatzem agrícola en sòl urbà
10. Horta de Sant Joan
Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament, per admetre l'ús de càmping
(12.07.2018)

12.07.2018. RECULL FOTOGRÀFIC DE LA 9 BAIXADA DE L'EBRE

En l'enllaç lateral dret "9a Baixada Vogant per l?Ebre" teniu un complet recull fotogràfic de l'esdeveniment. Gràcies a tots els participants i a l'equip organitzador. (12.07.2018)

10.07.2018. MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL CONTRA EL CARGOL POMA.

Per possibilitar el pas de la resclosa de les embarcacions de ruta turística del riu Ebre.
El protocol subscrit, a efectes de adaptar-lo a les embarcacions de ruta turística del riu Ebre, i als llaguts en particular, per al cas de que no puguin ser extrets de l’aigua mitjançant remolc s’efectuarà el següent:

- la fotografia en prendrà en la seva versió subaquàtica, garantint que la fotografia reflexi amb claredat que l’estat de neteja del casc és òptim, fixant la matrícula, fixant la data i l’hora d’obtenció de la fotografia, en el moment de la inspecció.
- La fotografia es farà arribar per via telemàtica al telèfon o al correu electrònic que la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre estableixi (dins de les 5 hores de vigència del certificat).
- Les despeses que comporti aquest procediment fotogràfic subaquàtic seran a càrrec de l’usuari.

(10.07.2018)

03.07.2018. REUNIO AMB RESPONSABLES DE BOMBERS DE LA GENERALITAT TEMES NAVEGACIÓ FLUVIAL.

Aquest matí s’ha mantingut una reunió de treball per establir mecanismes de coordinació en ordre a possibles incidents al curs del riu Ebre. Per part de IDECE s’ha donat informació sobre els mitjans materials i personals dels que es disposa, protocols d’actuació emprats en temes d’avisos d’emergències, desinfecció musclo zebrat, inspeccions cargol poma i servei de vigilància i ajuda a la navegació. (03.07.2018)

02.07.2018. LA 9a BAIXADA VOGANT PER L’EBRE, ÈXIT DE PARTICIPACIÓ.


Ahir diumenge 1 de juliol, va tenir lloc la 9a edició de la baixada Vogant per l’Ebre, entre Xerta i Tortosa. Amb una participació de més de 700 persones, les condicions climatològiques i de cabals del riu – 221 m3/s al seu pas per Tortosa – han propiciat una jornada sense incidents. A partir de les 8:30 hs els autobusos de Tortosa fins a Xerta varen sortir amb total puntualitat i fluïdesa. Un cop a Xerta, els participants varen poder prendre un petit esmorzar i els castellers de Tortosa ens varen oferir un pilar. La sortida dels participants també va ser puntual a 10:30 hs.
A les 13:30 hs arribaven les darreres piragües a la platja fluvial de Ferreries a Tortosa.
Felicitem a les empreses que desenvolupen activitats al riu, que un any més s’han implicat en aquesta piraguada, als serveis mèdics i ambulàncies, tot i que sortosament no varen haver d’intervenir mes que per qüestions molt menors, a l’empresa HIFE, i a l’empresa de manteniment de la via navegable contractada per IDECE i als seu personal, i en especial a Lluís García i Montse per la logística que ha fet possible un matí que posa en valor el nostre riu.
(02.07.2018)

02.07.2018. REUNIÓ AMB CN RIUMAR, ORGANITZADORS DE LA VIA BLAVA 2018.

El proper 21 de juliol, entre el Club Nàutic Riumar/Deltebre i Xerta. Les embarcacions navegaran fins a l’embarcador de Tortosa, on podran gaudir de la festa de Renaixement. L’IDECE facilitarà els treballs d’atracada, i de guia des d’Amposta fins Tortosa. (02.07.2018)

La 7a edició dels premis IDECE a punt de convocar-se i publicar-se.

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) ha organitzat per aquest any 2018 la 7a edició del Premi IDECE, amb l’objectiu de fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre, i materialitzat amb uns guardons que premien la qualitat dels treballs de recerca i crèdit de síntesi/projecte dels cicles formatius de grau superior, que versin sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre.

És un premi que pretén reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes i els guardons consisteixen en una aportació econòmica; a més de la publicació al web www.idece.cat i la possibilitat de publicar en paper el treball que hagi obtingut el primer premi.
Enguany s’han confeccionat unes bases que regeixen el premi, i que tan sols resta la seva publicació als diaris oficials, que entenem serà imminent. Un cop feta la publicació, ho comunicarem al web i als instituts de les nostres comarques.
(29.06.2018)

25.06.2018. reunió organització 9a BAIXADA VOGANT PER L'EBRE

Aquest matí s'ha dut a terme la darrera reunió per coordinar la 9a edició de la Baixada Vogant per l'Ebre, entre Xerta i Tortosa el proper diumenge 1 de juliol. La cadena SER ha gravat la seva entrevista al Director per a la seva emissió en data d'avui. Els cabals actuals de l'Ebre al seu pas per Tortosa són de 237 m3/s, òptims per a la navegació. Les inscripcions van al ritme previst. (25.06.2018)

21.06.2018 L'IDECE COL.LABORA EN LA XVII BAIXADA DEL RENAIXEMENT

EL DISSABTE 21-07-2018, ORGANITZADA PEL CLUB NATACIÓ TORTOSA.

XVII Baixada del Renaixement és una esdeveniment de natació que consisteix en recórrer el trajecte del riu Ebre entre Xerta i Tortosa, amb un total de 12,522 metres. Forma part del circuit català de travesses de la Federació Catalana de Natació. La prova s'emmarca dins les Festes del Renaixement de Tortosa i festes majors de Xerta. Un ambient esportiu i festiu únic. (21.06.2018)

21.06.2018 NORMALITZADA LA NAVEGABILITAT A L'EBRE CATALA

Per a la present campanya de navegació 2018 les embarcacions que pretenguin traspassar riu amunt o riu avall la resclosa de Xerta necessiten el certificat de descontaminació del Caragol Poma. Telèfon contacte : 673 102 097. .
Resclosa de Xerta
La resclosa de Xerta està oberta.
Horari de pas de 10:00 fins 19:00
Informació cabals on-line
CONSULTEU ESTAT CABALS ACTUALS

La navegació restarà interrompuda quan hi hagin cabals inferiors a 78 m3/s i superiors a 800 m3/s.
(21.06.2018)

19.06.2018. TREBALLS DE RESTITUCIÓ DE L’EMBARCADOR DE TORTOSA UN COP NORMALITZATS ELS CABALS

En data d’avui, el servei d’ajuda a la navegació de l?IDECE ha fet els treballs per restituir l’embarcador de Tortosa a la seva ubicació. El passat 1 de juny, i atenent al elevats cabals ( 1.300 m3/s) -amb tendència a augmentar- que podien desplaçar-lo, es va decidir assegurar-lo i mantenir-lo en un indret del riu amb menys corrents. Amb els cabals actuals (513 m3/s) es pot considerar estabilitzat el nivell. (19.06.2018)

18.06.18 REUNIÓ DEL GRUP LIFE MIGRATOEBRE

Els socis del grup Life Migratoebre han mantingut la reunió de treball periòdica per actualitzar l'estat de desenvolupament del projecte. (18.06.2018)

15.06.18 INAUGURACIÓ RAMPA DE PEIXOS ASSUT D'ASCÓLa rampa per a peixos més gran de Catalunya, situada a Ascó, una de les claus per recuperar l'esturió a l'Ebre
Presentada aquesta infraestructura, que millorarà la connectivitat fluvial al tram final del riu, afavorirà el retorn d’espècies migratòries desaparegudes a la zona, i en consolidarà d’altres com l’anguila, la llamprea i la saboga

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat anuncia que l’any que ve podria entrar en servei una altra rampa a l’assut de Xerta


La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, acompanyada de l’alcalde d’Ascó (Ribera d’Ebre), Josep Maria Buixeda; el vicepresident segon del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gil Martí, i el director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), Joan Martín i Masdéu, ha presentat aquest divendres la rampa per a peixos més gran de Catalunya, situada a l’assut d’Ascó. A l’acte també hi han assistit el director dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l’Ebre, Antonio Suárez, i representants dels diferents socis del projecte LIFE MigratoEbre, en el marc del qual s’ha construït la rampa.

Connectivitat ecològica

Aquesta infraestructura servirà perquè els peixos puguin salvar la barrera que representa l’assut, de 170 metres i uns dos metres d’altura, i que capta aigua per a la refrigeració de les centrals nuclears Ascó 1 i Ascó 2. Amb cabals baixos i mitjans, la resclosa els representava un obstacle, així que, des del LIFE MigratoEbre, s’ha impulsat la construcció d'una rampa perquè es puguin desplaçar riu amunt i riu avall, millorant la connectivitat ecològica del tram final de l’Ebre.

La rampa per a peixos d’Ascó, que també garantirà el pas de piragües i caiacs, és la més gran de Catalunya i una de les de majors dimensions de tota la península Ibèrica. Té una longitud total de 50 metres, amb una amplada de 10, una profunditat mínima de 50 centímetres, i un pendent del 3,5 per cent. El cabal circulant és d’entre 4.000 i 8.000 litres d’aigua per segon i ha costat 93.000 euros, que han aportat els socis del projecte amb cofinançament de la Unió Europea.

14 espècies afectades

Les preses i els assuts afecten negativament els moviments dels peixos, imprescindibles per al seu cicle vital, ja que s’han de desplaçar estacionalment pel riu. Alguns fins i tot s’han de moure entre el mar i els rius i aiguamolls. Per això, és important establir algun dispositiu que els faciliti el pas quan troben grans obstacles.


A l’entorn d’Ascó s’hi poden trobar moltes espècies pròpies dels trams finals dels gran rius. Uns mesos a l’any n’hi poden coincidir fins a 14, però algunes s’hi han rarificat molt o s’hi han arribat a extingir, bàsicament per la sobrepesca. Totes les espècies autòctones s’han vist afectades per la competència amb invasores, –com el silur (Silurus glanis), la gambúsia (Gambusia affinis), la perca americana (Micropterus salmoides), o el peix sol (Lepomis gibbosus)– la sobreexplotació de l’aigua i la mala connectivitat derivada del gran nombre d’assuts i preses.

Recuperar l’esturió

El projecte LIFE MigratoEbre duu a terme accions beneficioses per a les espècies autòctones, però se centra principalment en la recuperació de l’esturió europeu (Acipenser sturio), la saboga (Alosa fallax), la llamprea (Petromizon marinus) i l’anguila europea (Anguilla anguilla).

En el cas de l’esturió, que va desaparèixer de l’Ebre fa una quarantena d’anys, es preveu que l’any vinent comenci un projecte pilot per a la repoblació amb exemplars provinents de l’estuari de la Gironda, a la confluència entre els rius Garona i Dordonya, prop de Bordeus (França), l’únic lloc d’Europa on la població ha sobreviscut a la construcció de preses, la contaminació i la sobrepesca. Enguany està previst traslladar cinc esturions mascles des de l'estació d'experimentació de l'IRSTEA a Saint Seurin-sur-l'Isle (la Gironda, Nova Aquitània, França) fins a al centre d'aqüicultura de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita (Montsià) per a projectes d’educació i sensibilització ambiental. Aquests exemplars es podran observar en continu a través de càmeres subaquàtiques i fins i tot visitar en dates assenyalades.

Per comprovar el nivell de millora de la connectivitat fluvial, el LIFE Migratoebre inclou la captura de peixos per marcar-los i tornar-los al riu. Se’ls instal·la uns radiotransmissors que permeten fer-ne un seguiment a través de la xarxa de radioreceptors instal·lats en diversos punts del tram final de l’Ebre. De moment, se n’han col·locat en espècies com la saboga o l’anguila i, més endavant, també en duran els esturions.
Nova rampa a Xerta

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat ha anunciat que s’està ultimant la redacció del projecte per construir una altra rampa al tram final del riu, concretament a l’assut de Xerta. Aquesta quadruplicarà la dimensió de la d’Ascó, superant els 200 metres de longitud, esdevenint la més gran de la península i una de les més grans d’Europa. El pressupost de l'obra ronda els 900.000 euros i haurà de reformar una escala preexistent, construïda fa uns anys per Acuamed, que ha resultat ineficaç. La infraestructura podria entrar en servei al llarg de l’any vinent.

Mentrestant, a les comportes de la resclosa de Xerta s'han instal·lat sis càmeres subaquàtiques que permetran avaluar regularment el pas de peixos per mitjà d'un comptatge visual. En funció dels resultats obtinguts, es podran ajustar els temps d'obertura i tancament de la resclosa perquè hi pugui passar la major quantitat possible, com fa, per exemple, a França, la Companyia Nacional del Roine, compaginant les resclosades per a la navegació fluvial amb les dels peixos.

Cinc socis implementant mesures

El projecte LIFE Migratoebre el coordina i lidera l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) i té com a socis beneficiaris la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; la Fundació Catalunya-La Pedrera; el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis - Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (CERM); i l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA). A més, compta amb la col·laboració del Parc Natural Delta de l’Ebre, de la Reserva Natural de Sebes i del Museu de les Terres de l’Ebre i amb el suport dels ajuntaments de Xerta, Ascó i Flix, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs, de la Hidroelèctrica de Xerta SL, i de l’Institut Nacional de Recerca de Ciència i Tecnologia per al Medi Ambient i l’Agricultura (IRSTEA) de Bordeus.

El període d’execució del projecte havia de ser de quatre anys i finalitzar aquest 2018, tot i que la Unió Europea ha aprovat una pròrroga de dos anys més. (15.06.2018)

08.06.2018. L’IDECE S’INCORPORA AL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA.

L’IDECE s’incorpora al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, atès el canvi d’adscripció de l’IDECE, d’acord amb l’article 3.2.19 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda el DECRET 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda adapta l'estructura del Departament a les necessitats derivades del nou àmbit competencial, i en la seva virtut, l’IDECE s’adscriu al departament mitjançant la Secretaria General.

(08.06.2018)

5.06.2018 Nou empreses acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible

• Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, el Parc Natural del Delta de l’Ebre ha celebrat l’acte de lliurament d’aquesta certificació, que mostra el compromís amb els principis del turisme sostenible en l’àmbit del parc natural

• També ha inaugurat una nova exposició permanent a l’Ecomuseu del parc, que s’endinsa en els hàbitats singulars d’aquest espai natural protegit
El director del Parc Natural del Delta de l’Ebre, Francesc Vidal, ha lliurat avui la certificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) a nou empreses vinculades a activitats turístiques dins d’aquest àmbit, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient.

Concretament, les empreses que han superat l’auditoria necessària per aconseguir aquest distintiu són :

1. Empreses d’activitat turística:

· Deltacleta
· Aula de Natura Plegadis
· Riu a l’Ebre
· Rutes Muntanya

2. Allotjaments:

· Apartaments Turístics Ornis
· Barraca Vilbor
· Casetes del Delta

3. Empreses agroalimentàries amb visita turística:

· Kensho Sake
· Mirador Badia
Tres de les noves empreses acreditades són de Sant Carles de la Ràpita, dues de Sant Jaume d’Enveja, dues de Deltebre i dues de l’Ampolla.

La Carta Europea de Turisme Sostenible en espais naturals protegits és un instrument de la Federació EUROPARC per acreditar el compromís per aplicar els principis del turisme sostenible en l’àmbit d’un determinat parc. El Parc Natural del Delta de l’Ebre està acreditat amb la CETS en espais protegits des de l’any 2007. Des de 2010, les empreses turístiques que operen en un espai Carta poden acreditar-se amb aquest guardó. Les nou noves empreses acreditades se sumen a les 29 empreses adherides a la Carta en l’àmbit del Parc Natural del Delta de l’Ebre.
(06.06.2018)

05.06.2018 COMISSIÓ D’URBANISME A AMPOSTA

PLANEJAMENT
2. L'Ametlla de Mar
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, DT8 definició d’elements urbanístics a les urbanitzacions històriques,
3. L'Ametlla de Mar Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, dinamització polígon industrial,
4. L'Ametlla de Mar Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per la inclusió en el catàleg de masies l'edifici
del polígon 34, parcel·la 5,
5. Tortosa Modificació del Pla parcial urbanístic Temple Sud,
6. Sant Carles de la Ràpita Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació al PAUt.04 "Avinguda
Sagrat Cor",
7. Ulldecona Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament art. 2.12 projectes enderroc i article 15.15 jaciments arqueològics,
8. Ginestar Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per adaptar al Pla director de les construccions agrícoles tradicionals.
COMPLIMENTS D'ACORDS DE LA COMISSIÓ D'URBANISME
9. Amposta
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal 50, adaptació de la normativa urbanística del POUM a la legislació vigent sobre l'accessibilitat de
les persones
10. Amposta
Modificació puntual del Pla especial urbanístic La Vall de Cabiscol 002
11. Ascó
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament MP4-17, límits clau SGT

(05.06.2018)

05.06.2018. ACTE DE COMMEMORACIÓ DEL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 2018 .

Per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, el Departament de Territori i Sostenibilitat organitza l'acte de lliurament del Premi Medi Ambient 2018. Tindrà lloc el proper dimarts 5 de juny a les 18 h, al Palau de la Generalitat. L’acte serà presidit pel M. Hble Sr. Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya.
En l’acte, presentat per la periodista especialitzada en medi ambient Cori Calero, es lliuraran els premis en les modalitats de “Projectes de recerca, desenvolupament i innovació” i “Iniciatives de protecció i millora del medi ambient”, aquest any emmarcades en la temàtica de l’economia circular; i en la modalitat de “Trajectòries de protecció i millora del medi ambient”.
LA GENERALITAT RENUNCIARÀ ALS ENVASOS DE PLÀSTIC D’UN SOL ÚS Com a alternativa s'utilitzaran prioritàriament productes reutilitzables o fabricats amb materials compostables, vidre, paper o fusta.
Es calcula que al fons de la Mediterrània hi ha uns 250.000 milions de petites peces de plàstic i 500 tones addicionals de residus de plàstic flotant a la superfície. Les Nacions Unides han volgut dedicar el Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, a aquest problema i han instat els governs, la indústria, les comunitats i les persones a unir-se per reduir urgentment la producció i l'ús excessiu de plàstics d'un sol ús.
Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya deixarà de fer servir ampolles de begudes, coberts, plats, gots i bastonets per remenar begudes de plàstic d'un sol ús. Com a alternativa s'utilitzaran prioritàriament productes reutilitzables o fabricats amb materials compostables, vidre, paper o fusta. Aquesta prohibició s'aplicarà als departaments i ens del sector públic de la Generalitat, tant en els productes d'ús intern com en els utilitzats en actes públics i actuacions de difusió.
Aquesta proposta, que s'ha anunciat amb motiu del Dia del Medi Ambient, s'aprovarà durant la pròxima reunió del Consell Executiu.
(05.06.2018)

04.056.2018 S’AIXECA L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 155 I DE LES MESURES QUE SE’N DERIVEN

Amb la publicació del Decret 3/2018 de nomenament pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya, i la seva presa de possessió, s’aixeca automàticament l’aplicació de l’article 155.

L’aixecament de l’article 155 deixa sense efectes l’Ordre HFP/1281/2017, de 22 de desembre, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 21 de desembre de 2017, pel qual s'adopten mesures en defensa de l'interès general i en garantia dels serveis públics fonamentals a la Comunitat Autònoma de Catalunya, en execució de la resolució del Senat de 27 d'octubre de 2017, per la qual s'acorda l'aplicació de determinades mesures en relació amb la Generalitat de Catalunya de conformitat amb l'article 155 de la Constitució.

En conseqüència a partir d’avui 4 de juny de 2018:
- El MINHAFP no retindrà els lliuraments a compte del sistema de finançament i per tant el Tresor deixarà de pagar directament les obligacions econòmiques i en conseqüència, lliurarà les bestretes a la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya.
- Es deixarà d’emetre els certificats pels que es certifica que les despeses no es dirigeixen al finançament d’actuacions il·legals o contràries a les decisions dels Tribunals i que s’havien de realitzar pels pagaments efectuats mitjançant les entitats de crèdit per part de la Generalitat i el seu sector públic.
- Es deixarà de fer la declaració responsable dels òrgans de contractació, del Interventors i responsables de les entitats del sector públic en el moment de l’adjudicació que certifica que els bens o serveis no estan relacionats amb actuacions il·legals o contràries a les decisions dels Tribunals.
(04.06.2018)

01.05.2018 CAMPANYA PER DIFONDRE BONES PRÀCTIQUES EN L'ÚS DE DRONS EN ELS PARCS NATURALS

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha posat en marxa una campanya informativa per difondre bones pràctiques en l’ús de drons en espais naturals d’aquest àmbit, amb l’objectiu de compatibilitzar aquesta activitat amb la conservació d’hàbitats i espècies, i evitar impactes en la biodiversitat.

Així, davant la popularització d’aquesta pràctica, tant des d’una vessant lúdica com professional, la Generalitat ha editat material divulgatiu destinat a particulars, empreses i entitats interessades en fer volar aquestes petites aeronaus en espais d’interès paisatgístic com el Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Les directrius incideixen en la necessitat de volar sempre en condicions meteorològiques òptimes, mai amb vent, pluja, tempestes; evitar apropar-se a qualsevol infraestructura perillosa o sensible (línies elèctriques, torres de telecomunicacions, carreteres) i a menys de 8 km d’aeroports i aeròdroms. També recorden la necessitat de tenir el dron sempre a vista, a menys de 500 metres i no superar els 120 metres d’alçada. També cal disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per a l'aeronau.
(04.06.2018)

L'Ebre necessita aportar entre 1,2 i 3,5 milions de tones més de sediments per frenar la subsidència

• El projecte europeu Life Ebro Admiclim demostra que és possible frenar la subsidència i la regressió de la costa aplicant mesures d’adaptació

• Un canvi en la gestió dels arrossars reduiria en gran mesura l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle

• El document ‘Accions per al Clima al Delta de l'Ebre’ aposta per un procés transparent i participatiu amb els actors socials, econòmics i les administracions que faciliti la governança per reduir la vulnerabilitat del Delta de l’Ebre

Les proves pilot realitzades al curs baix de l’Ebre i als canals de reg del seu delta en el marc del projecte europeu Life Ebro Admiclim demostren que cal una aportació suplementària de sediments al riu d’entre 1,2 i 3,5 milions de tones anuals. Aquesta és una de les conclusions del projecte, coordinat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), tots tres del Departament de Territori i Sostenibilitat; la Universitat de Còrdova (UCO); el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT); i la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre, que s’han presentat aquest divendres a Barcelona.

El Life Ebro Admiclim, que s’ha desenvolupat al llarg de quatre anys, planteja diferents accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l'Ebre, una zona molt vulnerable a la pujada del nivell del mar i a la subsidència. I ho fa amb un enfocament innovador a escala internacional a partir de la gestió integrada de l'aigua, dels sediments i dels hàbitats –arrossars i zones humides– per optimitzar l'elevació del sòl, mitjançant l'aportació de sediment i de matèria orgànica, reduir l'erosió costanera, augmentar l'acumulació –segrest– de carboni al sòl, minvar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), i millorar la qualitat de l'aigua.

Retrocés de la costa de fins a 10 metres anuals

El Delta de l’Ebre és una zona humida de gran importància internacional, considerada un dels sistemes costaners més vulnerables al canvi climàtic de la Mediterrània i de tota la Unió Europea. Actualment pateix una pèrdua de zones humides i d’arrossars degut a la regressió de la costa per la falta de sediments fluvials, que queden retinguts als embassaments de la conca.

El retrocés costaner és superior als 10 metres per any a la zona de la desembocadura, on la pèrdua d’aiguamolls s’ha avaluat en 150 hectàrees entre els anys 1957 i 2000. Aquest problema s’accentua per la pujada del nivell del mar com a conseqüència del canvi climàtic, i per la subsidència –enfonsament–de manera que gairebé un 50% de la superfície del Delta podrà quedar afectada per aquest fenomen durant aquest segle.

Mapa de zonificació de la subsidència de la plana deltaica

L’ICGC ha elaborat un mapa del Delta que detalla les zones més vulnerables a l’enfonsament, dades que permetran prioritzar les àrees d’actuació per pal·liar aquest problema. Aquest mapa de zonificació de la subsidència s’ha elaborat gràcies a un model geològic 3D del delta elaborat amb l’adquisició i processat de dades del subsòl i dades de moviment a partir d’imatges de satèl·lits.
La taxa de subsidència de la plana deltaica s’ha determinat en 0,3 centímetres anuals de mitjana, similar a la d’altres zones deltaiques del món, tot i que localment hi pot haver valors superiors. Les imatges corresponen al període 1992-2010 i a informació actual més acurada dels satèl·lits Sentinel. També gràcies a diversos reflectors artificials que retornen amb gran intensitat el senyal emès per aquests satèl·lits per obtenir una millor estimació de la distribució espacial de la subsidència.

D’aquesta manera, s’ha comprovat que l'interior s’enfonsa pràcticament un mil·límetre per any mentre que la subsidència va augmentant progressivament cap a la desembocadura fins als tres mil·límetres anuals aproximadament. Si al fenomen se li afegeix la pujada del nivell del mar, la pèrdua d’elevació seria superior al metre durant el present segle, per la qual cosa, si no es prenen mesures, la meitat de la seva superfície quedarà per sota del nivell del mar l’any 2100.

Frenar la regressió mobilitzant sediments

Tant la regressió de la línia de costa com la pèrdua d’elevació només es poden compensar amb mesures d’adaptació enfocades a recuperar l’arribada de sediment a través del riu i amb la generació de matèria orgànica als aiguamolls i als arrossars, uns processos naturals que es poden optimitzar amb tècniques innovadores d’enginyeria ecològica. Les solucions habituals de protecció de la costa mitjançant dics comportarien la dessecació de la plana deltaica, una gran despesa econòmica i un impacte ambiental de gran magnitud.

El Life Ebro Admiclim planteja com a solució mobilitzar a través del riu els sediments que queden retinguts als embassaments, per una banda, i els fangs resultants del procés de potabilització de l’aigua a la planta del CAT situada a l’Ampolla, transportant-los i injectant-los a la xarxa de canals, per l’altra. Les proves pilot d’injecció de sediment realitzades a Móra d’Ebre i a Benifallet , amb solatges provinents de terrasses fluvials d’aigües amunt, han permès calcular, amb un model de simulació, com seria la distribució dels sediments fins al Delta i afinar l’aportació suplementària que cal al riu perquè n’arribin prou a la costa per afrontar l’amenaça combinada de la subsidència i l’augment del nivell del mar: una aportació mínima d’1,2 milions de tones anuals fins a l’any 2100.

Si la pujada del nivell del mar fos superior als 53 centímetres estimats actualment, les aportacions haurien de situar-se entre 2,5 i 3,5 milions de tones anuals. Cal tenir en compte que els càlculs estimen que l’embassament de Mequinensa rep anualment uns 2 milions de tones de sediments. I, sobretot, que, a dia d’avui, tan sols n’arriben a la desembocadura 100.000 tones, menys d’un 10% de l’aportació necessària per frenar la subsidència i la regressió.

Reduir les emissions dels arrossars

Els llots de la potabilitzadora de l’Ampolla del CAT que, de fet, no són sinó sediments procedents dels cabals del riu captats a Campredó, i mobilitzats a través dels canals, ajuden al fenomen d’acreció, aportant gruix al sòl dels arrossars. Segons ha constatat l’IRTA, la producció d’arròs no es veu influenciada per l’aportació d’aquests llots, si bé contribueixen a mitigar les emissions dels arrossars gràcies a l’augment de capacitat de segrest de carboni de la matèria orgànica provinent d’aquests llots.

Justament en els camps amb més profunditat de sòl s’hi pot realitzar un reg intermitent que, en comparació amb el sistema d’inundació permanent dels arrossars, pot arribar a reduir les emissions de metà –un dels principals gasos amb efecte d’hivernacle– fins a un 90% durant la temporada de creixement del cereal. El reg intermitent també permet una reducció en les aportacions d’aigua per comparació a la inundació.

Altres mesures de mitigació que es poden prendre en la gestió dels arrossars passen per retirar les restes vegetals que queden a l’aigua després de la sega. El projecte quantifica que un 70% del metà que es produeix en els camps d’arròs és en la postcollita, produït pels processos de metabolització i fermentació de la palla. És per això que l’equip investigador recomana incorporar la palla al novembre o al desembre, ja que s’ha observat que es produeix menys emissions que si es fa l’octubre.

Aquestes dades són de gran interès internacional de cara a establir mesures per reduir les emissions si es té en compte que els sistemes predictius actuals estimen que el cultiu d’arròs és el responsable d’una quarta part de les emissions de metà de l’agricultura a nivell mundial.

Llacunes que fan de filtres verds

En el marc del projecte s’han posat en funcionament i monitoritzat dos aiguamolls, un en cada hemidelta, per millorar la seva eficàcia com a filtres biològics. Aquestes llacunes han permès millorar la qualitat de l'aigua, reduint-ne la quantitat de nutrients –entre el 70 i el 80% de nitrogen i fòsfor– i de contaminants.

Gràcies a la vegetació aquàtica que han afavorit, han actuat alhora com a grans magatzems de carboni. El ràpid creixement de les plantes i algues provoca l’absorció de diòxid de carboni (CO2) de l’aire que necessiten per fer la fotosíntesi i acaba acumulant-se al sòl de la zona humida en forma de carboni orgànic. Per tant, aquesta vegetació acaba actuant com a embornal d’un dels gasos responsables de l’efecte hivernacle i de la pujada de les temperatures a nivell global.

Finalment els aiguamolls han esdevingut també una bona eina per retenir els sediments i guanyar elevació del terreny –acreció vertical– per compensar la pujada del nivell del mar i la subsidència.

Acció Climàtica per al Delta de l’Ebre

Tant l'Estratègia d'Adaptació al Canvi Climàtic de la Unió Europea com l’Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic(ESCACC) consideren el Pirineu i el Delta de l'Ebre com els dos territoris més vulnerables als impactes del canvi climàtic a Catalunya. És per això que plantegen l'elaboració de documents de treball específics d'adaptació per a cadascun d’ells.

Des del Life Ebro Admiclim s’ha redactat el document “Accions per al Clima al Delta de l’Ebre” (ACDE), que identifica els quatre grans reptes que ha d’afrontar per esdevenir menys vulnerable als impactes del canvi climàtic en particular, i del canvi global, en general. Mitjançant cinc mesures i 44 accions, l’ACDE –elaborat amb la participació no només dels socis del projecte, sinó també amb la dels actors del Delta– té com a objectiu que la segona zona humida més important de la Mediterrània Occidental no desaparegui, i fa una crida a fer possible un riu de qualitat, amb més cabal i més sediments, i un model d’adaptació dinàmica a la canviant morfologia de la línia de costa. L’ACDE proposa com a primera mesura la implicació activa de tots els actors socials i econòmics, i de totes les administracions involucrades, en el desenvolupament sostenible del territori per mitjà d’un procés transparent i participatiu que faciliti la millora en les formes de governança, defugint de dogmatismes, tot i trencant l’individualisme i fomentant un projecte comú del territori i per al territori, consensuat i assumit per tot els actors.


https://youtu.be/ank42bkiaDA
(25.05.2018)

24.05.2018 Institut de l´Ebre. Organització d´un Simulacre d´un incident amb Múltiples Víctimes. I

En la edició d’enguany, l’accident consisteix en un incendi a bord del llagut “Lo Sirgador”. Els serveis d’ajuda a la navegació de l’Ebre de l’IDECE fa una primera intervenció d’extinció, suport als serveis mèdics i remolc fins al port fluvial d’Amposta.
Objectius a assolir:
- Formar, mitjançant la realització de diferents simulacres, Tècnics en Emergències Sanitàries amb les competències professionals, personals i socials, i les capacitats clau, incloses en el seu perfil professional.
(24.05.2018)

14.05.18 Índex Clima Empresarial de les Terres de l'Ebre

L'Índex del Clima Empresarial a les Terres de l'Ebre, és un estudi que elabora, amb una periodicitat semestral, la Càtedra d’Economia Local i Regional (CELiR) de la URV a partir d’enquestes qualitatives realitzades més d’un centenar d’empreses del territori.
L'informe que es presenta dilluns correspon al segon semestre del 2017. A l'acte hi intervindran el director de la CELiR, Juan Antonio Duro; Pau Galiana, del Departament de Gestió d’Empreses de la URV; i Daniel Cortijo, president de l’ACECE. (14.05.2018)

Dos freqüències més de tren per sentit amb la doble via en marxa i connexions amb TGV i aeroport

Les freqüències de trens entre Tortosa i Barcelona incrementaran de 10 a 12 i es reduirà el temps mitjà de viatge per anar des de la capital ebrenca a la capital catalana. L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha avançat la nova organització ferroviària que el Departament de Territori preveu desplegarà l’R-16, un cop es posi en marxa la doble via entre Vandellòs i Tarragona (previst per a la tardor, segons la darrera promesa del Ministeri de Foment). Hi haurà 8 trens per sentit que aniran de Tortosa a Tarragona i Barcelona i que, per primer cop, connectaran amb l’enllaç de l’aeroport a l’estació del Prat de Llobregat. També hi haurà 4 trens per sentit, semi-ràpids (Alvia), que no passaran per Tarragona ciutat, però tindran parada a l’estació de l’AVE de la Secuita i Perafort. El temps de viatge dels trens que passaran per Tarragona escurçarà 10 minuts la durada mitjana actual (2 hores i 25 minuts), i els semi-ràpids uniran Tortosa i Barcelona en 1 hora i 48 minuts.
L’actual línia R-16 passarà a tenir dos trajectes paral·lels quan es posi en marxa la doble via entre Vandellòs i Tarragona. Com ha explicat a l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, el Secretari de Mobilitat, Ricard Font, en una reunió aquest dijous, les Terres de l’Ebre tindran per primera vegada connexió ferroviària amb l’aeroport i amb l’estació del Tren de Gran Velocitat (TGV) del Camp de Tarragona (a la qual només s’hi pot connectar ara, des de l’Ebre, amb vehicle privat). A més a més, es reduirà la durada mitjana dels viatges, entre 10 i 37 minuts, segons el recorregut.
Per altra banda, Roigé ha reclamat a l’estat espanyol que amb la posada en marxa de la nova infraestructura ferroviària mantingui les parades que fan actualment 4 Euromed (que connecten amb Barcelona amb 1 hores 53 minuts) i 6 Talgos a l’estació de l’Aldea. La Generalitat paga 2,1 milions d’euros per equiparar provisionalment el preu del Bitllet de l’Eruomed al Regional de l’R-16, mentre no acabi l’obra de la doble via. A més de mantenir aquest servei al preu corresponent, s’insisteix des de Tortosa que s’habiliti poder viatjar cap al País Valencià des de l’Aldea amb aquests trens Euromed (actualment s’ha d’adquirir un bitllet com si es viatgés des de Tarragona).
L’alcaldessa ha avançat que la Taula de Mobilitat està treballant en una proposta d’horaris per aquesta nova combinació de freqüències i modalitats de trens, amb franges horàries que intentaran alternar els trens més ràpids amb els més lents. Roigé també ha apuntat que els preus no s’han de veure afectats per aquesta reducció dels temps de viatge. (14.05.2018)

11.05.2018.S'INICIA LA CAMPANYA DE NAVEGACIÓ

Un cop els cabals de l'Ebre han baixat dels 800 m3/seg la campanya de navegació 2018 s'ha iniciat. S'han condicionat els diferents embarcadors afectats per la riuada, s'ha tornat l'embarcador de Tortosa un cop reparat i s'ha obert la resclosa de navegació de l'Assut de Xerta. Esteu atents a la web ebrenavegable.
https://youtu.be/eYuoPVSJtwg (11.05.2018)

10.05.2018. FÒRUM D’OCUPACIÓ UNIVERSITÀRIA.

Un total de 45 empreses, cinc més que la passada edició, participaran enguany en el sisè Fòrum d’Ocupació Universitària que se celebrarà al campus Terres de l’Ebre de la URV. Aquesta trobada serveix per posar en contacte els estudiants recent titulats i tota la gent formada que hi estigui interessada amb les empreses del territori, i vol ser una eina de captació de talent intel·lectual per a les empreses i evitar-ne la fuga fora del territori. Els interessats poden portar els currículums a les empreses d'11:30 a 13:30 i de 15:00 a 17:00 hores
Al llarg del matí hi haurà xerrades, tallers i conferències.
(10.05.2018)

09.05.2018. PREPARATIUS PER A LA 9A BAIXADA VOGANT PER L'EBRE

La present edició del 2018, entre Xerta i Tortosa, prevista per al diumenge 1 de juliol de 2018. Properament obrirem les inscripcions. (09.05.2018)

05.05.2018 LLIURAMENT DE PREMIS DEL FESTIVAL TERRES LAB.

El Gran Premi del festival ha estat per al vídeo promocional de Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme en el que s’explica com a través de les notes trobades en un diari de viatge extraviat, dos amigues comparteixen una aventura que els porta per Catalunya a la recerca del seu destí. El premi Terres de l'Ebre al Millor Film que promou la sostenibilitat ha estat per la breu pel·lícula documental sobre el Parc Natural dels Esculls Tubbataha, a les Filipines, un espai declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO. (05.05.2018)

3.05.2018. PRESENTACIÓ XARXA DE CIUTATS DE LES TERRES DE L'EBRE

L'informe que porta per títol "La Xarxa de Ciutats a les Terres de l'Ebre: de realitat incipient a motor de desenvolupament" posa èmfasi en la necessitat d'una major col·laboració entre les ciutats i municipis ebrencs per tal d'afavorir el desenvolupament econòmic d'un territori perifèric i amb poc pes demogràfic; però amb unes potencialitats importants de creixement i de captació de talent.
L'informe el presenta el seu autor, Josep Maria Piñol, de la Fundació URV i de la Càtedra d'Economia Local i Regional URV (CELiR); i el director de la CELiR, el catedràtic del Departament d'Economia de la URV, Juan Antonio Duro.
(03.05.2018)

02-05-2018 INAUGURACIÓ FESTIVAL TERRES CATALUNYA.

El director general de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), Xavier Espasa, ha inaugurat aquest matí a Tortosa el Terres Catalunya, el festival internacional especialitzat en pel·lícules que difonen i promocionen destinacions turístiques. Durant la inauguració, Espasa ha declarat que “la candidatura del Terres Catalunya a ser membre del Comitè Internacional de Festivals de Films Turístics és una gran oportunitat per la projecció i el posicionament que ofereix a Catalunya”. A l’acte també ha assistit la directora de serveis territorials del Departament d’Empresa i Coneixement a Terres de l’Ebre, Mercè Miralles.

Enguany, al terres Catalunya hi participen cent films de divuit països convocats en dues competicions diferents: una secció de documentals focalitzats en l’experiència del viatge i el respecte al medi ambient; i una altra de comunicació turística, pensada per difondre accions i projectes impulsats per fundacions, ONG’s, associacions o empreses compromeses amb el desenvolupament sostenible, el manteniment de l’entorn natural, el paisatge i la biodiversitat.

En el marc del festival es realitzen les jornades professionals Terres LAB, que acullen conferències i estudis de cas per explorar tendències innovadores en la representació audiovisual de l’experiència del viatge. L’esdeveniment ofereix un marc de debat per reflexionar sobre les interrelacions entre la indústria del turisme i la de l’audiovisual amb l’objectiu d’anticipar i analitzar les tendències comunicatives més exitoses, així com explorar noves sinergies. La Generalitat dona suport a iniciatives com el Festival terres Catalunya i el Terres LAB, per ser un esdeveniment que fomenta la creació de sinergies entre empreses catalanes del sector turístic i audiovisual i ajuda a projectar Catalunya arreu del món
(02.05.2018)

29.04.2018 EXIT DE PARTICIPACIÓ EN LA 6A CAMINADA POPULAR IDECE.

Fins a un nombre de 260 persones han participat en la edició d’enguany de la Caminada Popular IDECE. Malgrat un temps que amenaçava inestable, la participació ha estat un èxit i no s’ha registrat cap incident. Tot i això es va preveure un servei de transport cas que la climatologia fos adversa. Felicitats a la UEC per la perfecta organització i als participants pel seu esforç i interès en conèixer la Serra de Godall i els seus atractius naturals. Igualment donar les gràcies als Ajuntaments de Godall i Ulldecona per la seva col·laboració.(29.04.2018)

28.04.2018. ASSISTÈNCIA A LA INAUGURACIÓ D’EXPOEBRE 2018.

La 74a edició d'Expoebre ha tancat portes aquest dimarts, 1 de maig, al vespre amb xifres molt satisfactòries tant de visitants com de nombre d'expositors. Segons informen fonts municipals, tot i que en aquests quatre dies de fira hi ha hagut algunes hores de pluja, Fira Tortosa ha fet un balanç molt positiu d'aquesta edició que superarà el nombre de visitants i amb més expositors que mai.

L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, acompanyada del regidor de Promoció Econòmica i president de Fira Tortosa, Emili Lehmann, i el director de Fira Tortosa, Ramon Ferrando, s'ha mostrat molt satisfeta de la 74a edició d'Expoebre poques hores abans de tancar portes. L'increment d'expositors, prop de 200, s'ha aconseguit gràcies, en bona part, a la posada en marxa del nou saló Celebrem, dedicat a nuvis i tot tipus de celebracions. Segons ha explicat Roigé, tot i que algunes vendes, com és en el sector de l'automoció, es produeixen els dies després d'Expoebre, "estem satisfets perquè els resultats sembla que seran bons".
(28.04.2018)

26.04.2018 COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LES TERRES DE L’EBRE. SESSIÓ A MORA D’EBRE.

INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL

Comarca Baix Ebre

2. Alfara de Carles
2018 / 066099 / E
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada sobre la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, regulació de construccions ramaderes,


3. L'Ametlla de Mar
2018 / 065812 / E
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada sobre la Modificació puntual del POUM, àmbit Artilleria,


4. L'Ametlla de Mar
2018 / 065819 / E
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada sobre la Modificació puntual del POUM, àmbit Port Olivet,


5. Tortosa
2018 / 066041 / E
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada sobre la Modificació del POUM, admissió nou ús a la clau 10

PLANEJAMENT

Comarca Baix Ebre

6. L'Ametlla de Mar
2007 / 028570 / E
Correcció d'errada material del Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa a les claus de sòl no urbanitzable 21 i 22, i al plànol de detall de sòl urbà del nucli de Cala Nova


7. L'Ampolla
2018 / 065866 / E
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 07, zona Incasòl plurifamiliar (Zic),


8. Xerta
2018 / 065830 / E
Modificació Puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 006, àmbit TV-3541 carretera de Paüls

Comarca Montsià

9. Amposta
2018 / 065963 / E
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal 50, adaptació de la normativa urbanística del POUM a la legislació vigent sobre l'accessibilitat de les persones

Comarca Ribera d'Ebre

10. La Torre de l'Espanyol
2018 / 065780 / E
Modificació puntual de les Normes de planejament urbanístic municipis de les Terres de l'Ebre referent a la qualificació del sòl urbà,


11. Móra la Nova
2018 / 065680 / E
Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector S-17, illa 4


12. Móra la Nova
2018 / 065687 / E
Modificació puntual del pla parcial urbanístic del sector S-17, illa 6

(26.04.2018)

(19.04.2018)

09.04.2018.SEGUIMENT DE LA QUALITAT FISICOQUÍMICA I BIOLÒGICA DE L’AIGUA I ELS HÀBITATS DE L'EBRE

CONCLUSIONS GENERALS 2014 - 2017
Les dades recollides fins als primers tres trimestres de 2017 es poden resumir amb els punts següent:
 La qualitat de l’hàbitat fluvial al tram final de l’Ebre obtinguda a partir de l’índex d’hàbitat fluvial (IHF) és bona o molt bona.
 La qualitat del bosc de ribera (QBR) hi és millorable a alguns trams dels quals es disposa de dades, sobretot al curs principal del riu Ebre. D’altra banda, les dades dels afluents de les quals es disposa, el Siurana i l’Asmat, constaten la
presència d’un bosc de ribera molt ben consolidat en aquests cursos fluvials.
 Les dades fisicoquímiques recollides constaten un nivell de sals, clorurs i components nitrogenats (nitrats i nitrits) força elevats, superiors als que serien desitjables. Amb alguns valors força extrems de nitrats puntualment. Puntualment també s’ha assolit algun valor extrem de sulfats.
 Els nivells d’alguns metalls pesats en peixos a l’embassament de Flix superen lleugerament els barems desitjables per al consum humà. Concretament, el mercuri i el metilmercuri són els principals contaminants detectats en peixos, sobretot a Flix i aigua avall d’aquest embassament. A banda d’això, es detecta cadmi en mol·luscs de les badies del Delta.
 Pel que fa als plaguicides, diazinon i clorpirifos són els compostos que més apareixen al sediment. Els valors més elevats a l’aigua corresponen al Delta de l’Ebre, sobretot terbutrina i clorpirifos, amb una gran variabilitat anual de les seves concentracions associades al cabal i la precipitació.
 Pel que fa als indicadors biològics, els macroinvertebrats aquàtics (mesurats a Flix, Móra d’Ebre, Xerta i Tortosa i del riu Siurana a Bellmunt i els índexs basats en les diatomees (mesurats a Flix, Ascó, Móra d’Ebre, Benifallet, Xerta i Tortosa i dos afluents, el Siurana a Bellmunt i l’Asmat a Capçanes) determinen una qualitat de l’aigua bona o molt bona a excepció de Flix, on la població de diatomees i fitoplàncton va mostrar nivells millorables els anys 2014 i 2015. A partir dels índex basats en la densitat del fitoplàncton (mesurats a l’embassament de Riba-roja, Flix, Ascó, Móra d’Ebre, Benifallet i Xerta), totes les masses d’aigua es consideren oligotròfiques, amb bon estat, amb l’excepció de l’embassament de Riba-roja, que presenta un nivell d’eutròfia massa elevat.
 Els índexs basats en els macròfits (IVAM i IVAM-CLM) mesurats a Xerta i Tortosa determinen un nivell elevat de nutrients als sediments.

Avaluació de l'impacte en els peixos de la tala de macròfits al tram final del riu Ebre
Les conclusions principals són les següents:
• Absència d’individus juvenils i laves d’espècies autòctones de peixos entre les masses de macròfits mostrejades. Els individus de mida més gran fugien abans de poder ser capturats, de la mateixa manera que es pressuposa que ho farien davant de la barca de sega.

• La gambúsia, invasora d’origen americà, és l’espècie de peix clarament predominant entre els macròfits del tram final de l’Ebre.

(09.04.2018)

OBERTA LA INSCRIPCIO PER A LA 6A CAMINADA POPULAR. INSCRIPCION A LA WEB DE UEC TORTOSA

Aquest any amb data 29 d’abril de 2018, proposem la caminada entre els pobles de Godall i Ulldecona. Descobrirem una gran desconeguda la Serra de Godall. Passejarem entre cultius d’oliveres i matolls a les parts no cultivades. Trobarem la font de Cap d’Àsens, un oasis en mig del paisatge dur i sec de la serra. Podrem veure marges de pedra seca i els típics tancats o corrals per als ramats coneguts com “Paridores”. Passarem per l’ermita de la Pietat d’Ulldecona , on en grups de 25 o 30 persones visitarem el centre d’interpretació de les pintures rupestres i després amb un guia visitarem les pintures. Remuntarem la serra i veurem les canteres de Pedra d’Ulldecona i arribarem al poble d’Ulldecona on haurem deixat el cotxe, si aixequem el cap podrem veure el Castell que domina el poble.

(09.04.2018)

08.04.2018. L’IDECE COL.LABORA EN LA FESTA DE LA CLOTXA ORGANITZADA PEL CONSELL COMARCAL RIBERA EBRE

Població: LA SERRA D'ALMOS (TARRAGONA)
Dates d'ús: DIUMENGE 08/04/2018
Model: CARPA POLIGONAL 700 m2
Dimensions: 20m x 35m
(08.04.2018)

28.03.2018. L'IDECE COL.LABORA EN LA EDICIÓ DEL LLIBRE SOBRE LA BATALLA DE L'EBRE

EBRE, relats d'una batalla
En el projecte hi han participat 26 persones, entre elles escriptores i escriptors que han creat una història fictícia, però que hagués pogut passar, sobre cada un dels 16 personatges fets per al joc.
El llibre conté 270 pàgines de ficció, passió, sofriment i amor ambientat a la històrica Batalla de l’Ebre que alguns van patir tant i d’altres van viure com una victòria.
(28.03.2018)

13.03.2018. REUNIÓ A LA CHE AMB ENTITATS PER LA NOVA RAMPA DE XERTA

A la reunió han estat presents la CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL EBRO, LES DUES COMUNITATS DE REGANTS I la HIDROELECTRICA DE XERTA S’ha informat als possibles afectats dels aspectes generals de la proposta encarregada pel Grup Life. (13.03.2018)

08.03.2018. Inauguració de l’exposició “Migratoebre" al Museu del Ter a Manlleu

A càrrec dels Srs. Il·lm. Sr. Àlex Garrido, Alcalde de Manlleu, Miquel Rafa,Director de l’àrea de territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, i Sr. Jordi Montanyà, Rector de la Universitat de Vic
(08.03.2018 - 27.05.2018)

06-03-2018 11.20 La xarxa de bus exprés.cat guanya un 58% de viatgers l'any 2017 i arriba a més de 1

L’any passat es van posar en servei 6 noves línies que es van afegir a les 30 que ja estaven en funcionament L’increment mitjà de viatgers

La xarxa de busos d’altes prestacions exprés.cat que desplega el Departament de Territori i Sostenibilitat ha transportat l’any 2017 16,18 milions de viatgers, el que suposa un 58% més que l’any 2016, quan el nombre d’usuaris va ser de 10,26 milions. Aquest increment s’explica tant per l’augment de la demanda com per la posada en servei de noves línies. Concretament, l’any passat en van entrar en funcionament 6, repartides per tot el territori, que s’afegien a les 30 que ja donen servei des de l’any 2012. L’increment mitjà de viatgers en aquests 36 corredors l’any 2017 ha estat del 9,6%.

A banda de l’increment de l’oferta, la incorporació dels serveis a la xarxa exprés.cat comporta un seguit d’avantatges per als usuaris, com ara millores en la informació, comoditat i capacitat dels serveis. (06.03.2018)

19.02.18 REUNIÓ PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE. : 19 I 20 DE FEBRER DE 2018

Assistents:
NEEMO (José Álvarez)
IDECE (Joan Martín, Juan Carlos Alemany, Maite Porta)
CERM (Marc Ordeix, Marta Basco)
Fundació Catalunya – La Pedrera (Miquel Rafa, Mariano Cebolla, Gemma Monclús)
IRTA (Enric Gisbert)
GENCAT (Nati Franch i Jesús Gómez)
Rosa Padern

Revisió tècnica
Acció A.1
Davant les explicacions donades, José Álvarez entén que analitzar els llocs de posta entre Flix i Ribaroja no té sentit per raons diverses:
La resclosa no funciona i, per tant, no hi ha viabilitat biològica; la baixada dels esturions hauria de ser per la turbina i quedarien triturats;
Els esturions s’alimentarien malament per la contaminació de la zona i això seria perjudicial per a ells;
ENDESA no es presta a col·laborar en el projecte.
Per tot això, s’acorda que no es durà a terme el treball de l’Acció A.1 entre Flix i Ribaroja.

S’acorda també que la DG Pesca analitzarà la possibilitat de definir unes zones d’exclusió de pesca a l’Ebre per a esturions, saboga i llamprea d’acord amb les àrees de posta detectades en l’Acció A.1.

Accions C.2 i A.1
Rampa de Xerta
S’explica a José Álvarez els dos avantprojectes rebuts per a la nova rampa de Xerta i la selecció del projecte de l’enginyer Albacar que consisteix en la reforma de l’actual rampa d’Aquamed. Aquesta proposta de rampa suposa que el màxim d’aigua que necessita la rampa són 15m3/segon. La Comunitat de Regants no pot oposar-s’hi ja que es tracta d’aigua que passa per sobre de l’assut i, per tant, no els afecta.

Es preveu que seran necessaris entre 7-8 mesos per a l’obtenció de permisos i 6 mesos per a l’obra. L’IDECE presentarà el nou projecte a la CHE el més aviat possible (l’avantprojecte estarà enllestit per mitjans de març).

Per tot això, s’acorda demanar una esmena per a prorrogar el contracte amb la Comissió Europea de 24 mesos (fins 30 de juny de 2020).

Acció C.2
El Serveis Jurídics del MAPAMA han donat llum verda a l’acord entre els governs francès i espanyol per a la portada d’esturions a l’Ebre. En breu es trametrà a França. El govern francès té molt interès en l’acord per dos motius: d’una banda, per temes de conscienciació i sensibilització de la població local i, de l’altra, per assegurar un stock d’esturions fora de França.
Una data possible per a l’alliberament d’esturions a l’Ebre seria la tardor-hivern de 2018 o la primavera de 2019. Marc Ordeix insisteix que és més important crear a mig termini un stock d’esturions a l’Ebre que no pas alliberar uns pocs juvenils al riu. En el cas de que no es poguessin alliberar esturions, es proposa el marcatge de sabogues com a substitutiu.
Els deliverables previstos en aquesta Acció queden posposats a més endavant.

Acció D.1
Com que no s’han alliberat esturions, aquesta Acció queda parcialment posposada així com els seus Deliverables.

Acció D.2
Pels seguiment dels peixos, s’han instal·lat 40 boies de formigó, de 500kg cadascuna al llarg del riu. Dins de cada boia s’ha instal·lat un radiotransmissor Vemco (cedit pel govern francès davant la impossibilitat d’adquirir-ne en aquesta fase per part de la Generalitat). En breu s’haurà de procedir a la recàrrega de les bateries dels radiotransmissors i a la descàrrega d’informació els mateixos.
A més dels radiotransmissors, el govern francès també ha cedit transmissors per a marcar peixos a través d’un conveni amb l’IDECE vigent fins desembre 2018.
Durant l’any 2017, s’han dut a terme dues campanyes de marcatge (maig i setembre). S’ha doblat els punts de marcatge establerts en la proposta. En total, s’han marcat 386 peixos de 12 espècies amb pit tags i també 13 llises, 12 anguiles i 5 sabogues amb radiotransmissors (cedits pels francesos). El marcatge amb radiotransmissors estava inicialment pensat pels esturions però s’ha considerat interessant marcar altres espècies per a provar el sistema de telemetria.

Acció D.3

L’Informe corresponent a l’estat biològic del riu de l’any 2017 elaborat pel CERM – UVIC està penjat a la web del projecte.

Acció D.4
S’han instal·lat 6 càmeres a la resclosa de Xerta. L’IDECE té un contracte amb la Comunitat de Regants per a l’obertura de la resclosa per a la navegació. Durant el període crític d’abril-maig caldria obrir la resclosa periòdicament (cada hora aproximadament). L’IDECE assegurarà que sigui així fent-hi passar una embarcació quan sigui necessari. José Álvarez demana si és possible una Declaració de conformitat dels Regants al respecte. L’IDECE comenta que això no és necessari atès que hi ha un contracte vigent amb ells.
Pel que fa a la resclosa de Flix, i atesa la impossibilitat de fer-hi res per l’actitud d’ENDESA i també per les males condicions mediambientals de la zona pels esturions, es comenta amb José Álvarez la possibilitat de passar els diners previstos en material a Flix (llums, etc...) a la rampa d’Ascó i a la futura de Xerta (antenes). José Álvarez comenta que aquest canvi s’ha de tractar com una canvi d’elements elèctrics d’un lloc a un altre del riu.

Accions E
S’han editat dues newsletters fins a l’actualitat. La tercera s’editarà durant el mes de març 2018.
El nombre de seguidors a les xarxes socials segueix incrementant-se.
Es preveu fer una roda de premsa per a la inauguració de la rampa d’Ascó.
La web disposa del vídeo del projecte traduït a l’anglès.
El panell informatiu de la rampa d’Ascó s’instal·larà en breu. Un altre panell anirà a la rampa de Xerta. Un tercer podria anar a Flix (al Club nàutic).
L’exposició del LIFE MIGRATOEBRE continua la seva itinerància, ara fora de les Terres de l’Ebre. Durant el proper mes de març s’inaugurarà al Museu del Ter a Manlleu. Després s’exhibirà al Museu Blau, a Barcelona.
S’està fent un catàleg de l’exposició (no previst inicialment) i se’n produiran 500 exemplars.
S’ha traduït i maquetat 5 exemplars d’explicació de l’exposició en castellà i 5 en anglès.
La Xarxa de voluntaris del projecte està constituïda pels seguidors a les xarxes socials i les entitats locals i els seus membres que han estat contactades pel GNF (des de desembre 2017 ja no treballen pel projecte).
Underwater Hide (Acció E.7): aquesta acció no es farà. L’acció prevista a l’IRTA amb els esturions pot, en certa manera, substituir-la.
El vídeo del projecte ha guanyat un premi al millor vídeo corporatiu en el Festival Internacional de Cinema Turístic de Catalunya.
Han passat per l’exposició un total de 1036 alumnes i 26 professors que han utilitzat el material educatiu del projecte.

Acció F.2
S’ha participat en diferents actes (seminari MAPAMA a Madrid, visita a la Companyia Nacional del Rhône (febrer 2017), etc....
La revista Sturio de l’IRSTEA/MIGADO ha dedicat una contraportada al projecte.
S’ha parlat amb Fernando Cobo de la Universitat de Galicia per un projecte de monitoratge de les llamprees a l’Ebre. Aquest monitoratge tindria lloc el setembre de 2018 i, en funció del seu resultat, es podrien alliberar llamprees a l’Ebre marcades amb transmissors al gener-febrer de 2019.Revisió administrativa i financera

S’acorda amb José Álvarez que en les properes setmanes (termini màxim de lliurament a la Comissió Europea 23 de març) es sol·licitarà una esmena al contracte pels temes següents:
Pròrroga al contracte fins juny 2020;
Estatus jurídic del CERM;
Nou projecte a Xerta.
S’acorda amb José Álvarez que durant el mes de maig 2018 (una vegada aprovada l’esmena) es presentarà un Informe de progrés a la Comissió Europea amb sol·licitud de pagament.
Revisió documentació UVIC
Revisió documentació GENCAT (tot en ordre)
Revisió documentació IRTA
La descripció dels consumibles, equipaments,etc... ha de ser en anglès.
Revisió documentació FUNCAT
Revisió documentació IDECE
José Álvarez demana de fer un inventari de tot el material comprat en el marc del projecte. Tot aquest material ha de portar les adhesius LIFE, Natura 2000 i també del LIFE MIGRATOEBRE. L’inventari s’haurà adjuntar a l’informe de progrés que s’ha d’enviar a la Comissió Europea el proper mes de maig.

(19.02.2018 - 20.02.2018)

6.02.18 INFORME informe sobre demografia i atur a les Terres de l’Ebre de la CELIR

Amb una òptica territorial interna, la comparativa de disminució de població i atur
entre 2011 i 2016 permet una orientació complementària, a partir de la identificació
de casos singulars que incideixen en el conjunt. Alguns elements a destacar:
• És clara la incidència de la reducció de població estrangera, especialment al
Montsià i la Terra Alta, incidint en el darrer cas especialment en la reducció de
la població i de la població potencialment activa.
• La reducció més àmplia de l'atur és especialment destacada al Baix Ebre
(propera al percentatge català). Aquesta comarca és, alhora, la que té una
disminució més moderada de la població (apropant-se més al cas català); per
tant, també s’han de buscar altres determinants de la baixada de l’atur a més
del de la població, lligats per exemple amb l’ocupació.
• Són clares les concentracions d'atur en determinats municipis, lligats a la seva
dimensió.
• En general, la Ribera d'Ebre presenta un comportament diferenciat, tant per la
seva estructura com per l'evolució recent d'algunes situacions empresarials
específiques (i per la menor presència d'un determinat perfil d'estrangers).
• En xifres absolutes, els saldos negatius exteriors són geogràficament localitzats
(en els dos grans components). És clara la incidència de la desindustrialització
en municipis com la Sénia, Ulldecona i Flix. En el cas d'Ulldecona, sembla que la
relació és la més directa. A Flix la reducció de l'atur sí que té una relació directa
amb la minva de l'activitat química. En el cas de Roquetes, la proximitat a
Tortosa distorsiona en part els efectes de la crisi industrial.
• Algunes de les situacions de pèrdua de població se centren clarament en el
retorn d'un determinat tipus de població estrangera, i per tant tenen menys a
veure amb motivacions laborals. És el cas de retorn de britànics de municipis
com l'Ametlla de Mar, el Perelló i Riba-roja d'Ebre (com també de Ginestar i
Rasquera entre els municipis de menys de 1.000 habitants).
• Es detecta una clara dualitat entre demografia i atur en municipis com Sant
Jaume d'Enveja, per la seva particular estructura econòmica (que coincideix en
part amb la de Deltebre pel pes relatiu de la construcció).
D'altra banda, cal tenir en compte que en molts municipis petits (especialment a
l'interior) s'observa que el baix atur que habitualment s'hi detecta no és un indicador
de baix estrès econòmic, sinó més aviat d'una població extremadament envellida i
d'una dinàmica productiva molt feble. És un fet general a Catalunya.

(06.02.2018)

1.02.18 JORNADA Nova llei de Contractació Pública.

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha iniciat aquest matí el nou curs 2018 a les Terres de l’Ebre amb la Jornada sobre els aspectes clau de la nova Llei de contractes del sector públic. En aquesta primera sessió formativa, que ha tingut lloc a la seu de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, a Tortosa, hi participen un total de 77 treballadors públics del territori.

(01.02.2018)

1.02.18 REUNIO NOU CESTE

En aquesta reunió, els sindicats han fet aportacions per a la nova estructura de la composició del Consell Econòmic i Social de les terres de l'Ebre. (01.02.2018)

11.01.18 GRUP DE TREBALL NOU CESTE

Primera reunió amb els sindicats per establir una nova composició del CESTE. Presidida pel Sr. Franquet i amb assistència de CCOO UGT i USOC. (11.01.2018)

11.01.2018 Desactivació a la seu electrònica de l'ATC del conveni

11.01.2018 Desactivació a la seu electrònica de l'ATC de l'accés al Programa homogeneïtzació de tributs.

Per tal de donar compliment al que disposa l’apartat cinquè de l’acord segon de l’Ordre PRA/1248/2017, de 18 de desembre que publica l’Acord del Consell de Ministres pel que queda sense efecte determinats acords en matèria de tramitació dels tributs i de les cotitzacions socials (BOE núm.309 de 21 de desembre de 2017), ens informen que el proper dia 19 de gener es desactivarà l’accés a l'àrea de gestió habilitada per a les entitats que vàrem signar conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya, en relació amb el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

(11.01.2018)

03/01/2018/ MARCATGE D’ANGUILES A L’EBRE

Aquest passat novembre de 2017 s’ha tornat a fer pesca elèctrica a l’Ebre per capturar i marcar amb radiotransmisors els peixos migradors que anem trobant, però especialment les anguiles adultes.
D’aquesta espècie, especialment migratòria, s’han capturat i marcat uns 60 exemplars que serveixen per fer seguiment dels seus moviments dintre del riu Ebre i com aprofiten els passos per peixos creats pel projecte LIFE Migratoebre, com la rampa d’Ascó

(03.01.2018)

28/12/2017 PLE LIQUIDACIÓ DEL CODE

Avui s'ha procedit a l'aprovació de les operacions de a liquidació del CODE, assumint el COPATE totes les seves funcions i obligacions. (28.12.2017)

22/12/2017 Revocació apoderament atorgat a favor de l'ATC.

De conformitat amb el que disposa l'apartat segon, punt tercer de l'acord del Consejo de Ministros celebrat el dia 15 de desembre de 2017 i publicat en el BOE el dia 21 de desembre de 2017, les entitats heu de donar de baixa a través de la seu electrònica de l'AEAT l'apoderament atorgat a favor de l'ATC.
Es per això que adjuntem en el present correu una breu guia per a poder realitzar aquest tràmit de revocació que cal que realitzeu amb la major brevetat possible. Agrairem que ens notifiqueu la revocació un cop duta a terme.

Tanmateix, us informem que l’accés al portal de l’ATC a partir del dia d’avui i fins aproximadament mitjans de gener serà únicament a efectes de consulta dels models presentats amb anterioritat a l'entrada en vigor del acord del Consejo de Ministros.(22.12.2017)

19.12.2017 BALANÇ NAVEGACIÓ TEMPORADA 2017

19.12.2017 BALANÇ NAVEGACIÓ TEMPORADA 2017
Embarcacions 2.873
Piragües 17.890
Usuaris 38.928

PAS PER LA RESCLOSA DE XERTA:
1327 embarcacions (19.12.2017)

18.12.17 REUNIO TREBALL TAULA DE MOBILITAT A BARCELONA

Reunió de treball preparatòria per a la Taula de Mobilitat. (18.12.2017)

12.12.17 REUNIO GRUP LIFE A TORTOSA

Acció A.1
Necessitat de fer un estudi sobre els llocs de posta en el
tram Flix-Riba-Roja, l’IRTA està disposat a analitzar el tram esmentat durant la
primavera de 2018.
Acció A.2
Les negociacions amb ENDESA son inexistents, tot i la insistència per part de
l’IDECE.
Acció E.6
La xarxa de voluntaris que esmenta la Comissió en la seva carta, pel projecte ja
ha estat creada ja que es tracta de totes les entitats públiques i privades que han
estat contactades i implicades en el projecte per part de la Fundació Catalunya –
La Pedrera.

2. Execució de les accions previstes
Acció A.1
Punt ja comentat amb anterioritat.
Acció A.2: Estudis tècnics i permisos
En relació al nou projecte de Xerta, aquest consistirà en una millora de la rampa
actual d’ACUAMED. L’IDECE s’ha reunit fa pocs dies amb la CHE i aquesta veu
bé el nou enfocament del projecte i es planteja, fins i tot, prendre un rol més actiu,
com de promotor del projecte per a accelerar els tràmits i permisos.
Per altra banda, el projecte que va presentar en el seu moment la Hidroelèctrica
(que incloïa el recreixement de l’Assut) queda descartat.
L’IDECE demanarà una memòria valorada del futur projecte en les properes
setmanes (lliurament previst a principis de gener). Demanarà també una reunió
amb la CHE (conjuntament amb la Hidroeléctrica) per tal de poder presentar-los el
nou projecte a mitjans-finals del mateix mes.
Acció C.1: Obres
La rampa d’Ascó està finalitzada.
Acció C.2: Prova pilot de reintroducció dels esturions
L’acord administratiu de cooperació entre el govern espanyol i francès està en un
punt molt avançat i conté dos acords tècnics (un per a portada d’esturions a l’IRTA
i l’altre per a l’alliberament d’esturionets marcats al riu l’any 2019). S’espera que
es formalitzi en les properes setmanes.
Acció D.2 – Monitoratge de la població de peixos
S’han comprat un total de 2000 pit tags dels quals en queden aproximadament
1,500 per a ser utilitzats i 500 han estat usats per marcar diferents tipus de peixos.
Per altra banda, l’acord de cessió de 48 receptors per part del govern francès i
l’IDECE s’ha prorrogat un any més, fins el març 2019. El març de 2018, però,
s’hauran de canviar les bateries dels mateixos ja que tenen una durada d’un any.
A més, el Parc Natural té el vist-i-plau per a la compra de 30 transmissors pel
projecte durant la primavera de 2018.
Finalment, els representants de la DG Pesca demanen que se’ls informi de totes
aquelles actuacions que poden tenir una incidència directe sobre el Pla de gestió
europeu de l’anguila.
Acció D.4 – Monitoratge rescloses de navegació
Durant el matí s’ha visitat la resclosa de Xerta i s’ha pogut comprovar el
funcionament de les càmeres instal·lades. Cal posar una enganxina del programa
LIFE al monitor instal·lat dins la caseta.
Accions E.1-E.8 – Comunicació
Les accions de comunicació del projecte han arribat fins ara a 160.000
persones.
El document de l’exposició ha estat traduït a l’anglès i al castellà.
L’exposició té previst a partir de 2018 fer itineràncies fora de les Terres de
l’Ebre. A partir de l’1 de març serà al Museu del Ter. Altres possibles
destinacions són el Museu Blau, La Seu d’Urgell, etc... Aquestes itineràncies
no estaven pressupostades inicialment en el projecte i tenen un cost
aproximat de 2.500€ cadascuna d’elles.El catàleg de l’exposició estarà enllestit per principis de 2018 i se’n faran 500 exemplars.
La
futura comunicació a les confraries de pescadors (una vegada hi hagi
esturions al riu, l’any 2019) serà centralitzada per la DG Pesca.
3. Nous co-finançadors
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 20.000€ al projecte.
4. Properes gestions
Presentació
1a esmena al contracte amb la CE (canvi estatus legal del
CERM) > desembre 2017
Visita
de seguiment de la Comissió Europea > mitjans febrer 2018
Presentació
2a esmena al contracte amb la CE (pròrroga, nou projecte
Xerta, canvis associats al pressupost, co-finançadors) > finals de febrer 2018
Informe
de seguiment (i sol·licitud de 2on pagament a la CE) > març 2018.
5. Data propera reunió
S’acorda que la propera reunió serà el dia 31 de gener de 2018.
(12.12.2017)

28.11.17 CTUTE A TORTOSA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau.
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
2. Sant Carles de la Ràpita
Consulta d'avaluació ambiental del Pla especial urbanístic per implantar una estació de servei a les parcel·les 25 i 26 del polígon 2
3. Ascó
Consulta d'avaluació ambiental de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament, MP3-17, per autoritzar l'ús ramader en zona
d'especial protecció
4. Horta de Sant Joan
2015 / 057991 / E
Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament, per admetre
l'ús de càmping
PLANEJAMENT
5. Deltebre
Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Deltebre,
referent a la definició de l'àrea de nova centralitat Parc Fluvial-PAU "Lo
Passador",
6. L'Ampolla
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 06, clau 2c, zona
residencial unifamiliar aïllada o ciutat jardí,
7. Roquetes
Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana creació nova clau 4d.
1 en l’àmbit industrial PADESA,
8. Amposta
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 48, referent a la
disposició transitòria 8a
9. Ulldecona
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent a la
UA-4,
10. Ascó
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament MP2-17, per a
la implantació d'una zona amb clau hotelera en l'illa d'equipaments definida
entre els carrers Margarita Sevil, Josep Mur, Joan XXIII i Ctra. de Camposines
11. Móra d'Ebre
Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament referent a
l'ordenació de centres de culte,
12. Móra d'Ebre
Pla especial urbanístic del càmping "glamping La Perla llits al bosc", polígon 5,
parcel.la 42,
13. Arnes
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 03, referent al
núm.21-23 del carrer Onze de setembre
14. Bot
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi d'usos, sala de
vetlles,
COMPLIMENTS D'ACORDS DE LA COMISSIÓ D'URBANISME
15. L'Ametlla de Mar
Pla d'ordenació urbanística municipal
16. L'Ampolla
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 05, sector Z3
17. Roquetes
Modificació del Pla general d'ordenació urbana, segregació àmbit de la clau E
a l'entorn de l'Observatori de l'Ebre i definir una nova clau E,
18. La Fatarella
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament núm.2 relativa
al sistema de vialitat en sòl urbà i a l'ajust del límit del polígon d'actuació
urbanística núm.6,
EXPEDIENTS D'OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE
19. Deltebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la legalització i inclusió al catàleg de
masies d'una caseta agrícola
20. Deltebre
Projecte millora del sistema de recollida d'aigües pluvials a l'estació Biològica
del Canal Vell,
21. Deltebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la millora del camí d'accés a la Punta del
Fangar
22. El Perelló
Projecte en sòl no urbanitzable per a allotjament rural i agrobotiga al polígon
54, parcel.la 25, partida Burgà,
23. El Perelló
Projecte en sòl no urbanitzable per a centre d'estudis i experimentació en
tecnologies d'autosuficiència rural polígon 58, parcel·les 167 i 168,
24. L'Ampolla
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'un magatzem agrícola a
la parcel.la 38 i polígon 88,
25. Paüls
Projecte en sòl no urbanitzable per l'estesa de nova línia de fibra òptica per
atendre l'estació base,
26. Tortosa
Projecte en sòl no urbanitzable per a l'estesa de línia aèria de baixa tensió,
polígon 95, parcel.la 47
27. Tortosa
Projecte en sòl no urbanitzable per a l'estesa d'una línia aèria, polígon 90,
parcel.la 57,
Comarca Montsià
28. Amposta
Projecte en sòl no urbanitzable per a l'estesa de cable aeri al polígon 52,
parcel.la 11,
29. Amposta
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'un cobert per una
assecadora d'arròs al polígon 65, parcel.la 75,
30. La Galera
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'una granja d'engreix
porcí al polígon 43, parcel·les 1 i 7,
31. La Sénia
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'una nova nau per
l'ampliació d'una granja al polígon 47, parcel·les 56, 59 i 60,
32. Santa Bàrbara
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'una nau agrícola que es
dedicarà a engreix de gall d'indi, polígon 15, parcel.la 7,
Comarca Ribera d'Ebre
33. La Palma d'Ebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'infraestructures
bàsiques per a la promoció turística i esportiva al polígon 1 i parcel·les
86,87,90,
34. Miravet
Projecte en sòl no urbanitzable per a la reforma d'una coberta inclinada per un
terrat, polígon 16, parcel·la 37,
35. Móra d'Ebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la legalització de la sala polivalent "la
Molinera" polígon 10, parcel.la 13,
INFORMES SOBRE USOS I OBRES PROVISIONALS
36. Alcanar
Projecte en sòl no urbanitzable per a l'obertura d'un taller mecànic a la
carretera de l'estació s/n,
37. Amposta
Projecte en sòl no urbanitzable per a la legalització d'un taller mecànic de
vehicles a motor avinguda Sant Jaume, 81,
TORN OBERT DE PARAULES

(28.11.2017)

10.11.17 FORUM CREANT FUTUR A DELTEBRE i ST. JAUME

(10.11.2017 - 11.11.2017)

09.11.2017 Consell de la Marca Terres de l'Ebre

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell de la
Marca Terres de l’Ebre del dia 19 de juliol de 2017.
2. Donar compte del canvi de diputat per part del grup polític PSC.
3. Informe de presidència.
4. Informe de direcció.
5. Proposta d’aprovació del pressupost de l’Organisme Autònom Patronat
de Turisme – Terres de l’Ebre per a l’exercici 2018.
6. Proposta d’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de
l’Organisme Autònom Patronat de Turisme – Terres de l’Ebre per a
l’exercici 2018.
7. Proposta d’aprovació del Pla d’Actuació 2018.
8. Donar compte la proposta de concessió del XXVIiè Premi Jordi
Cartanyà d’acord amb les Bases específiques que regulen la
concessió del Premi Jordi Cartanyà.
9. Proposta d’aprovació de la subvenció a l’Ajuntament de Deltebre per
promoure l’arròs del Delta de l’Ebre a la XXIII edició del Saló Manga a
Barcelona.
10. Proposta d’aprovació de la subvenció amb el Consell Comarcal de la
Terra Alta per la campanya de publicitat a la Via Verda de la Terra
Alta.
11. Proposta d’aprovació de la subvenció amb el Consell Comarcal del
Baix Ebre per la campanya de publicitat a la Via Verda del Baix Ebre.
12. Donar compte de les actuacions dutes a terme des de la darrera
sessió del Consell de la Marca Terres de l’Ebre.
13. Precs i preguntes.Pressupost Terres de l’Ebre
Pressupost ingressos:
Capítol 4: Transferències corrents 730.000,00 €
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 730.000,00 €
Pressupost de despeses:
Capítol 1: Despeses de personal 237.783,02 €
Capítol 2: Despeses de béns corrents i 439.816,98 €serveis
Capítol 3: Despeses financeres 0,00 €
Capítol 4: Transferències corrents 50.000,00 €
Capítol 6: Inversions reals 2.400,00 €
Capítol 7: Transferències de capital 0,00 €
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 730.000,00 €
(09.11.2017)

2.11.2017 INAUGURACIO EXPOSICIO LIFE MIGRATOEBRE A XERTA

Coincidint amb les Festes Majors de Sant Martí de Xerta, s’ha programant la Exposició del LIFE Migratoebre a la Sala Polivalent de l’Ajuntament.
La exposició està oberta a tothom en horari lliure, de manera que la població pugui visitar-la en el moment del dia que desitgi.
(02.11.2017)

25.10.2017 PRESENTACIÓ A LA FIRA MUNICIPALIA DE LLEIDA DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DEL RIU

El gerent de la UTE NAVEGABILITAT DE L’EBRE, Xavier Vaqué, ha presentat dintre de l’espai MUNICIPALIA a Lleida en què consisteixen les seves funcions, posant en valor l’esforç de l’IDECE per tal de superar els problemes de proliferació d’algues al riu i la lluita contra el cargol poma. (25.10.2017)

24.10.2017. JORNADA DE MARQUES A LA URV

Marques de ciutat i territori com a estratègies impulsores de desenvolupament.Organitzada per la Càtedra d'Economia local i regional de la URV. Experiències del Matarranya i Baix Aragó, Morella, Hostalric, Manresa, Olot, Vendrell, Ass. Boscos, Bruixes i Bandolers.
(24.10.2017)

23.10.2017. FINALITZADES LES OBRES DE LA RAMPA DE PEIXOS D’ASCÓ

Les obres de la rampa de peixos a Ascó es donen per finalitzades. Avui s'ha fet una reunió amb els tècnics per ultimar els detalls de la recepció de l'obra i els petits detalls per finalitzar. (23.10.2017)

20.10.2017 LLIURAMENT DELS SISENS PREMIS IDECE

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) ha organitzat la 6a edició del Premi IDECE, amb l’objectiu de fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre, que premia la qualitat dels treballs de recerca i crèdit de síntesi/projecte dels cicles formatius de grau superior, que versin sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre.

És un premi que pretén reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes i els guardons consisteixen en una aportació econòmica; a més de la publicació al web www.idece.cat i la possibilitat de publicar en paper el treball que hagi obtingut el primer premi. I, en aquesta sisena edició del premi IDECE s’hi han presentat 15 treballs d’alumnat dels centres de secundària d’Alcanar, Amposta, Flix, El Perelló, La Ràpita, Roquetes i Tortosa.

La seu de la Generalitat a les Terres de l’Ebre ha acollit l’acte de lliurament dels 4 premis d’aquest 2017 que han atorgat el director de l'IDECE, Joan Martín Masdeu; juntament amb les directores territorials d’Ensenyament, Manolita Cid, i d’Empresa i Coneixement, Mercè Miralles; la coordinadora territorial de Joventut, Norma Pujol, i el director de l’IDECE, Joan Martín.

Concretament, els premiats han estat:
• Primer premi, el treball A flor de pell. Creació d’una empresa de cosmètica natural de Maria Fibla Juan i Laia Fibla Bosch de l’Institut Sòl de Riu d’Alcanar, dotat amb 1.500 €.
• Segon premi dotat amb 1.000 € s’ha lliurat a l’obra titulada Anàlisi de productes farmacèutics en aigües. Ús de polímers d'impressió molecular, de la qual és autora Mar Fàbregues Martí estudiant de l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta.
• Tercer premi, dotat amb 700 €, s’ha atorgat a l’obra titulada La desmemòria històrica. Els desapareguts de la guerra civil espanyola, de Júlia Martí Moreso de Rasquera, alumna de l’Institut Blanca d’Anjou.
• I, finalment, el quart premi, dotat amb 500 €, ha estat per a l’obra titulada L'herència mediambiental de Flix, de la qual és l’autora l’Ariadna Julian Martos de Flix.
(20.10.2017)

17.10.2017 COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE LES TERRES DE L'EBRE

Ordre del dia de la sessió del 17 d'octubre de 2017
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
1. Deltebre.- Pla especial urbanístic CST núm. 9 Pont del Rei
2. El Perelló. Consulta d'avaluació ambiental del Pla especial urbanístic d'un càmping de primera categoria
3. Xerta. Avanç de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbit deixalleria
4. Ascó Consulta d'avaluació ambiental de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament MP4-17, límits clau SGT
5. Riba-roja d'Ebre Avanç de la Modificació Puntual de les Normes subsidiàries de planejament, per regular els usos i l'adaptació del SNU al PTPTE,

PLANEJAMENT
6. L'Ampolla. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 5, sector Z3
7. Tortosa. Correcció d'errada del Pla especial urbanístic, sector 1 conjunt històricoartístic
8. Xerta. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 005, àmbit Casa Bayot, Plaça Major 2
9. Amposta. Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal 43, ampliació del sistema d'equipaments escolars (clau 3a) a l'àmbit del CEIP Consol Ferré,
10. Amposta. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 47, canvi de qualificació a sistema d'equipaments a l'àmbit de la planta baixa, dels sòls compresos entre els carrers Sant Roc, Sant Isidre i Travessia de Sant Isidre,
11. Sant Carles de la Ràpita. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació a l'accessibilitat universal i a la incorporació del Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre
12. Sant Carles de la Ràpita. Pla especial urbanístic per a concretar i definir els usos a les instal.lacions de l'antic sindicat agrari,
13. Ginestar. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal
(17.10.2017)

REUNIÓ AL DEPARTAMENT AMB ELS TÈCNICS DE SMART CATALONIA

S'ha exposat per l'IDECE les mancances i projectes a desenvolupar d'acord amb les funcions encomanades a IDECE. Especial atenció a les zones rurals, desenvolupament d'infraestructures de transport, TIC, i aspectes mediambientals. (06.10.2017)

18.09.2017. REUNIÓ DEL JURAT DELS PREMIS IDECE.

S'ha reunit el Jurat dels premis IDECE per als instituts ebrencs. S'han contrastat les diferents graelles de puntuació i en breu s'anunciarà el resultat, durant l'acte de lliurament dels premis. (18.09.2017)

14.09.2017. TROBADA A TREMP AMB L’IDAPA.

Intercanvi anual de projectes i experiències entre ambdues institucions que pretenen la projecció dels seus territoris. (14.09.2017 - 15.09.2017)

12.09.2017. REUNIÓ DE LA TAULA DE MOBILITAT DE LES TERRES DE L’EBRE.

Ordre del dia:


1.- Constitució de la Taula de Mobilitat. Nomenament de membres i secretari. Determinació del règim de reunions i funcionament.
2.- Informe situació del transport públic a Terres de l’Ebre.
3.- Pla director de mobilitat de Terres de l'Ebre: proposta de metodologia i calendari
4.- Enquesta de mobilitat a les Terres de l'Ebre.
5.- Encàrrec al Departament de Territori i Sostenibilitat de l’anàlisi de millores tarifàries i la integració dels serveis urbans i interurbans de bus.
6.- Precs i preguntes
(12.09.2017)

08.09.2017. ACTE INSTITUCIONAL DIADA NACIONAL DE CATALUNYA.

Vicenç Villatoro i el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre Sr. Xavier Pallarés presideixen l'acte, a la seu de les Delegacions Plaça Gerard Vergés de Tortosa. Actuació musical del Quintet del Professorat de la Unió Filharmònica d’Amposta, que clourà amb la interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya. (08.09.2017)

07.09.2017. REUNIÓ AMB EL SECRETARI D’INFRASTRUCTURES I MOBILITAT PER PREPARACIÓ TAULA DE MOBILITAT

Es fixen els criteris i temes a tractar per part del Departament en la primera reunió de la Taula (07.09.2017)

Els alcaldes avalen la proposta de la Generalitat per a la reducció de l’accidentalitat a l’N-340

25 municipis de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès han donat el vistiplau definitiu a la proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat per al desviament dels vehicles pesants cap a l’AP-7 i la bonificació per als desplaçaments interns a l’autopista • Rull ha anunciat que la mesura serà efectiva a partir de gener del 2018, “un cop hem acreditat que compta amb el consens del territori”
Les mesures incloses a la proposta de la Generalitat pretenen descongestionar l’N-340, molt saturada, especialment pel pas habitual de camions. Així, la implantació d’aquestes mesures permetrà desviar uns 3.800-4.000 camions diaris de la N-340 a l’AP-7 entre Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant, la qual cosa millorarà la seguretat i fluïdesa en la carretera. Concretament, la proposta inclou:
• Desviament obligatori de vehicles pesants cap a l’AP-7 entre Peníscola i Hospitalet de l’Infant, i entre Altafulla i Vilafranca del Penedès Sud: la bonificació del peatge per als camions de pas serà del 42,5% i per als que fan desplaçaments locals serà del 50%.
• Bonificació per als vehicles lleugers a l’AP-7 per als moviments interns entre Vilafranca Sud i Alcanar: es bonificarà el 100% de l’import del peatge de l’AP-7 en el desplaçament per als vehicles lleugers que facin el recorregut d’anada i tornada entre dos sortides/entrades entre Vilafranca Sud i Alcanar en període de 24 hores com a màxim.
Com ja succeeix a altres vies de peatge, aquestes bonificacions es vehicularan mitjançant el sistema de pagament dinàmic (Via-T). Aquesta proposta de la Generalitat serà vigent fins al desplegament del nou model de peatges que el Govern vol implementar en el territori a partir del gener de 2019, basat en una tarifa plana que permetrà homogeneïtzar el sistema de peatge a Catalunya.

(05.09.2017)

01.09.2017. Treballs de millora de la connectivitat pas de peixos a la resclosa de Xerta..

El sistema consisteix en la instal·lació d'uns equips consistents en sis mini càmeres submergibles ubicades a la resclosa de Xerta i d'un equip vídeo gravador que detectarà els diferents exemplars de peixos que migren pel nostre riu. (01.09.2017)

Segona visita d'obres a la nova rampa de peixos d'Ascó.

L'obra, en el marc del programa LIFE MIGRATOEBRE, avança satisfactòriament. Ja s'ha pogut comprovar, de manera provisional, que les diferents espècies piscícoles es senten atretes per la rampa, confirmant els estudis tècnics de disseny de la construcció. (31.08.2017)

Acord per a la millora del sanejament al Montsià

L’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Montsià han signat diversos convenis per impulsar a actuacions destinades a la millora del sanejament a la comarca.
L’acord garanteix el finançament per part de l’ACA per iniciar la redacció dels projectes de sanejament del nucli l’Eucaliptus a Amposta i l’optimització del sistema de sanejament de Santa BàrbaraL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix Ebre han signat, recentment, el conveni per a la redacció del projecte constructiu del sistema de sanejament i depuració del nucli l’Eucaliptus així com també per a redactar el projecte destinat a l’optimització del sistema de sanejament de Santa Bàrbara.
Mitjançant aquest acord, validat durant la darrera sessió del Consell d’Administració de l’ACA, es determina com es durà a terme el finançament de la redacció d’ambdós projectes, inclosos en el Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE) vigent.


L’import màxim previst de finançar per l’Agència és de 92.000 euros, dels quals 43.500 corresponen a la redacció del projecte de l’Eucaliptus i 48.500 al de Santa Bàrbara. L’aportació de l’ACA es realitzarà en les anualitats 2017 i 2018.
El Consell Comarcal del Baix Ebre durà a terme la redacció del projecte constructiu i la tramitació dels corresponents expedients de contractació. L’acord facilita l’apropament de la gestió del sanejament al territori, en línia amb el nou model de sanejament que promou el Govern en col·laboració amb les administracions locals i supramunicipals.

El sanejament a CatalunyaEl Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, el seu Programa de mesures associat i el Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

A data d'avui les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana.
Pel que fa al Montsià, la comarca compta amb 13 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la seva població (25.08.2017)

INAUGURACIÓ DE LA EXPOSICIO LIFE MIGRATOEBRE A RIBA-ROJA

Càlida acollida a la inauguració de la exposició del LIFE Migratoebre a Riba-roja d'Ebre. La podreu visitar fins al dia 2 de setembre, a les dependències de l'Ajuntament.

(24.08.2017 - 02.09.2017)

Impuls al nou model de sanejament al Baix Ebre

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix Ebre han signat, recentment, el conveni per a la redacció del projecte constructiu del sistema de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta.
Mitjançant aquest acord, validat durant la darrera sessió del consell d’Administració de l’ACA abans de l’estiu, es determina com es durà a terme el finançament de la redacció del projecte constructiu esmentat, inclòs en el Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE) vigent.
L’import màxim previst de finançar per l’Agència és de 68.500,00 euros.
L’aportació de l’ACA es realitzarà en les anualitats 2017 i 2018.
El Consell Comarcal del Baix Ebre durà a terme la redacció del projecte constructiu i la tramitació dels corresponents expedients de contractació.
L’acord facilita l’apropament de la gestió del sanejament al territori, en línia amb el nou model de sanejament que promou el Govern en col·laboració amb les administracions locals i supramunicipals. (24.08.2017)

23.08.17 LES OBRES DE LA RAMPA DE PEIXOS A L'ASSUT D'ASCÓ, AL RITME PREVIST

Aquest matí s'ha realitzat una visita a les obres que l'IDECE dintre del projecte LIFE MIGRATOEBRE impulsa. El ritme de les obres és l'adequat i sembla que es compliran els terminis per possar en funcionament la rampa aquest mes d'octubre. (23.08.2017)

NOU MODEL DE CERTIFICAT PER PASSAR LA RESCLOSA DE XERTA

Donada l'aparició del focus de cargol poma a Miravet i dintre de les mesures de prevenció, les embarcacions que pretenguin utilitzar els serveis de la resclosa es veuran obligades a passar un control per part de l'IDECE, segons model.
D'altra banda, s'han previst dues noves estacions de control, a part de l'antic embarcador del Club de Rem de Tortosa: Embarcador de Xerta i per a les que circulin riu avall, antic pas de barca de Benifallet.Per a la present campanya de navegació 2017 les embarcacions que pretenguin traspassar riu amunt la resclosa de Xerta necessiten el certificat de descontaminació del Caragol Poma. Telèfon contacte : 673 102 097. (21.08.2017)

L'EXPOSICIÓ LIFE MIGRATOEBRE A L'AJUNTAMENT D'ASCO

Dintre la itinerància de la exposició, i amb tota la col.laboració de l'Ajuntament d'Ascó, que s'ha implicat molt en el projecte de construcció de la rampa de peixos de l'Assut a Ascó, fins al 21 d'agost es pot visitar la exposició a l'Ajuntament. Segui la web turisme Ascó. La propera inauguració, el proper dijous 24 d'agost a l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre. (11.08.2017 - 21.08.2017)

SIGNATURA DEL CONTRACTE D'OBRES RAMPA DE PEIXOS D'ASCÓ

Aquest matí s'ha signat el contracte d'obres per construir una rampa per a peixos a l'assut d'Ascó, que servirà per al pas de caiacs canoes i piragües i també per al control de peixos migradors. (10.08.2017)

S'INCREMENTEN ELS SERVEIS CONTRA LES ALGUES AL RIU

Avui s'ha dictat la resolució declarant la emergència d'actuacions d'increment del servei d'eliminació sega i recollida d'algues i macròfits en el tram baix del riu Ebre. (31.07.2017)

ES RECOMANA MOLTA PRECAUCIO EN ACTVITATS AL RIU

S'ha detectat un nombre molt elevat d'algues i troncs baixant pel riu fruit del darrer temporal que ha superat la barrera de la central de Xerta. MOLTA PRECAUCIO EN ACTIVITATS AL TRAM BAIX AVALL XERTA TANT A MOTOR COM EN LLEUGERES. (29.07.2017)

INSTAL.LADA LA BARRERA FLOTANT DE L'IDECE

Avui ja ha entrat en funcionament la barrera flotant adquirida per l'IDECE als efectes de retenir les algues i macròfits i evitar que baixin riu avall després de les feines de sega que necessita el manteniment de la via navegable. En aquesta ocasió, però, s'ha col·locat en les actuacions que per donar resposta a la presència de cargol poma a Miravet, el grup de treball creat ad hoc per neutralitzar el focus detectat prop del pas de barca ha considerat oportú. (26.07.2017)

BAIX CABAL DE L'EBRE. RECOMANACIO NO NAVEGAR

Datos analógicos en Tiempo Real
Descripción Fecha Valor Unidad Tendencia
NIVEL EBRO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 0,92 m
CAUDAL RIO EBRO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 79 m³/s
PRECIP. QM. EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 0,0 l/m²
PRECIP. ACUM. DIA EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 0,0 l/m²
PRECIPITACIÓN. EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 0,0 l/m²
TEMPERATURA AGUA EBRO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 23,6 º C
VELOCIDAD VIENTO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 5,7 m/s
DIRECCION VIENTO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 59,0 º

(25.07.2017)

24.07.2017. PROPOSTA DE LA GENERALITAT PER REDUIR L'ACCIDENTALITAT DE L'N-340

ACN Barcelona.-Els alcaldes de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès han donat aquest dilluns el seu aval a la proposta de la Generalitat per reduir l'accidentalitat de l'N-340 a base de desviar obligatòriament els camions cap a l'AP-7 amb un descompte als peatges, alhora que es vol bonificar el 100% dels trajectes interns que els residents facin utilitzant l'autopista. En una reunió amb els consellers de Territori i d'Interior, Josep Rull i Joaquim Forn, els alcaldes han acceptat el projecte del Govern i s'han emplaçat al setembre per concretar-ne els detalls i l'aplicació. Durant la trobada d'aquest dilluns a la tarda, Rull ha assegurat que la setmana passada el Ministeri de Foment va donar el vistiplau a les dues mesures proposades. La Generalitat resta ara a l'espera d'aconseguir l'entesa amb els transportistes.
Durant la reunió d'aquest dilluns a la tarda al Departament de Territori i Sostenibilitat, els consellers Josep Rull i Joaquim Forn han exposat als alcaldes la doble proposta que l'ACN va avançar el passat mes de febrer: desviació obligatòria dels camions per a què abandonin l'N-340 i utilitzin l'AP-7, i bonificació del 100% dels peatges per als residents que facin un viatge d'anada i tornada entre Alcanar i Vilafranca el mateix dia. A diferència de la proposta inicial, aquest cop s'ha ampliat la bonificació que s'aplicarà als transportistes per utilitzar l'autopista, que finalment serà d'entre el 42,5% i el 50% -en funció del tipus de desplaçament-.Rull ha aplaudit el suport aconseguit dels alcaldes i ha assegurat que es tracta de mesures que s'aplicaran "de manera immediata". Fonts de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat han assegurat que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, s'ha compromès personalment amb Rull a aplicar i finançar aquestes dues mesures per descongestionar l'N-340. Davant aquest compromís de l'estat espanyol, el calendari amb què treballa la Conselleria és que els desviaments dels transportistes i les bonificacions podrien estar en marxa entre finals d'any i principis del 2018
(24.07.2017)

22.07.2017 L'IDECE COL.LABORA EN LA VIA BLAVA' EN PRO DE LA NAVEGACIÓ FLUVIAL

De l’arròs al vi, remuntant el riu des de la desembocadura a Tortosa per reivindicar la navegació fluvial. Sota aquest objectiu es va desenvolupar 'La Via Blava' que dissabte va reunir 14 embarcacions i més d’un centenar de persones. Una iniciativa lúdica però també esportiva que uneix turisme i gastronomia.
La sortida va ser des del port esportiu de Riumar, a Deltebre, fins arribar a Tortosa. Un cop desembarcats, es va dur a terme una visita guiada a la Festa del Renaixement, per a continuar fins al Pinell de Brai per a realitzar una visita guiada a la Catedral del Vi, incloent un tast de vins de la DO Terra Alta. Finalment, es va fer un dinar al restaurant Villa Retiro, a Xerta.
(FONT EBREDIGITAL) (22.07.2017)

19.07.2017 SIGNATURA CONVENI AMB L’ATC

19.07.2017 SIGNATURA CONVENI DEL PROGRAMA D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ